logo
logo bip

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zminami) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni rok budżetowy oraz informację o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego. Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 540/2016 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania bużetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego, zgodnie z następującymi załącznikami:

1.  Zestawienie tabelaryczne dochodów - Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3 , Załącznik Nr 4 , Załącznik Nr 5

2.  Zestawienia tabelaryczne wydatków  - Załącznik Nr 6 , Załącznik Nr 7 , Załącznik Nr 8 , Załącznik Nr 9 , Załącznik Nr 10 , Załącznik Nr 11 , Załącznik Nr 12 , Załącznik Nr 13 , Załącznik Nr 14 , Załącznik Nr 15 , Załącznik Nr 16 , Załącznik Nr 17

3.  Przychdy i rozchody - Załącznik Nr 18

4.  Zestawienie dotacji - Załącznik Nr 19

5.  Określenie poziomu deficytu/nadwyżki - Załącznik Nr 20

6.  Ocena realizacji dochodów -Załącznik Nr 21

7.  Ocena realizacji wydatków - Załącznik Nr 22

8.  Analiza wydatków wg podległych jednostek organizacyjnych - Załącznik Nr 23

9. Realizacja wydatków majątkowych - Załącznik Nr 24

10.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 25

11. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Gnieźnieńskiego -Załącznik Nr 26

12. Informacja o udziałach w spółkach - Załącznik Nr 27

13. Informacja o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności - Załącznik Nr 28

Uchwała NR SO-0954/3/7/Ko/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 1.04.2016r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia