zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

          

OGŁOSZENIE O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY                  W     PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM   NA

  

„Remont w budynku ZPWR w Trzemesznie przy 

 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.”

 

      ZAMAWIAJĄCY

 

Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,

 62-240 Trzemeszno,

Tel.:   061/4154-279,

faks: 061/4154-279.

e-mail: dom.dziecka.w.trzemesznie@neostrada.pl

 

 

zgodnie z art. 92  ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że  w/w postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy :

 

  Instalatorstwo Sanitarne

  Roboty Budowlane

  K. Tchorzewski

  Ul. Świerkowa 16

  62-200 Gniezno

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Przedmiotowa oferta została wybrana zgodnie z  art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ  spełnia wszystkie kryteria postawione       w specyfikacji  i  jest  najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w specyfikacji- cena 100%.

W postępowaniu przetargowym została złożona  1 oferta, która uzyskała w kryterium oceny ofert łączną punktację w wysokości-100pkt.