RAPORT O STANIE POWIATU ZA ROK 2019

Raport o stanie powiatu za rok 2019

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. 

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem odbędzie w dniu 30 czerwca br. o godzinie 12.00 podczas XXVI sesji Rady Powiatu (sesja w trybie zdalnym)

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu gnieźnieńskiego

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Załączniki:

RAPORT O STANIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO ZA 2019 ROK 

ZGŁOSZENIE DO ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO