logo
logo bip
Pozostałe informacje publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu

" Dostawa komputerów, drukarki i projektorów".

"Dostawa agregatu malarskiego natryskowego do nauki zawodu monter budowlany".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu p.n.

"Dostawa narzędzi i urządzeń do nauki zawodu stolarz".

 "Dostawa narzędzi i urządzeń do nauki zawodu monter"

Zapytanie Ofertowe

Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Mój zawód -moja przyszłość"

Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Mój zawód-moja przyszłość".

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. finansowych

 


 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczy Nr 2
w Gnieźnie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
samodzielny referent ds. finansowych

 

I. Nazwa i adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie

(miejsce wykonywanej pracy)
u.l. Powstańców Wlkp. 16
62-200 Gniezno


II. Określenie stanowiska: samodzielny referent ds. finansowych


III. Wymiar czasu pracy: etat - 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy


IV. Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:
1. spełnia jeden z poniższych warunków:
• Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, ekonomiczne studia magisterskie  lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2 letnią praktykę w księgowości lub
• Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości.
2. ponadto:
• posiada obywatelstwo polskie,
• posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
V. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
1. Znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych.
2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych
3. Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo - księgowych, bankowości elektronicznej.
4. Biegła znajomość obsługi komputera ( Word, Office , Internet) oraz urządzeń biurowych.
5. Umiejętność pracy w zespole.
6. Systematyczność, rzetelność, sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Dobra organizacja pracy, komunikatywność i wysoka kultura osobista. Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa.


VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym ( w szczególności):
1. Analityka należności, wydatków i dochodów.
2. Prowadzenie analityki konta „310" z rozbiciem na magazyny żywności, środków czystości i ogólny.
3. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych w formie papierowej i elektronicznej. Rozliczanie inwentury.
4. Prowadzenie archiwum Ośrodka.
5. Przydział i ewidencja odzieży ochronnej pracowników.
6. Prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniami socjalnymi pracowników
i emerytów.
7. Inne prace biurowe w zależności od potrzeb.


VII. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
( potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności lub uprawnienia.
6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.
7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.
10. Potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość ( dowód osobisty lub paszport).
11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. - o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm) 


VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
• Wymagane dokumenty należy składać do dnia 22 września 2017 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie, ul. Powstańców Wlkp. 16 lub przesłać pocztą.
• Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. finansowych w SOSW nr 2 w Gnieźnie" .


IX. Informacje dodatkowe:
• Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP oraz tablicy informacyjnej SOSW nr 2 w Gnieźnie.
• Kandydaci , którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
• Aplikacje , które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
• Zastrzega się możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
• Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani na ww stanowisko będzie można odbierać w sekretariacie SOSW nr 2 w Gnieźnie przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w terminie, zostaną komisyjnie zniszczone.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 57 15 ( kadry SOSW nr 2).
• Dla pracowników podejmujących po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym w jednostkach , o których mowa w art. 2 ust.3 ustawy z dnia 21.11. 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm) w czasie trwania zawartej z nim umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 5 ww ustawy.
• W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginały dokumentów oraz informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gnieźnie

 

W wyniku analizy dokumentacji złożonej przez kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. finansowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 następujący kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 1. Grzeszczak Marta

 2. Tabert Dorota

 3. Jankowska Małgorzata

 4. Kuzora Helena

 5. Walczak Aleksandra

   

   

  Gniezno, dnia 06.10.2017                                         Magdalena Wrzesińska

                                                                                                                                            Dyrektor SOSW Nr2

   

   

   

   

   

  INFORMACJA  O WYNIKU NABORU NA WOLNE

  STANOWISKO URZĘDOWE

   

  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gnieźnie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 do zatrudnienia na stanowisku samodzielny referent ds. finansowych wybrana została pani Jankowska Małgorzata.

   

  Uzasadnienie wyboru:

  Pani Małgorzata Jankowska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze i została najwyżej oceniona podczas procedury rekrutacyjnej i kwalifikacyjnej.

   

   

   

            Gniezno, dnia 06.10.2017                                            Magdalena Wrzesińska

                                                                                                                                                                       Dyrektor SOSW Nr 2