logo
logo bip

Zwołanie sesji VI kadencji 2018 -2023

2020 r.
 
XXX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU 
 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020r. i z dnia 02 lipca 2020 r.
5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.
6.Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 08 lipca 2020 r.
7.Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 3 września 2020r.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
 
 

 d) określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Gnieźnieński.

9.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 r.

11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2020 r.

12.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Gnieźnie za I półrocze 2020 r.

13.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za I półrocze 2020 r.

14. Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński.

15. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18.Wolne głosy i informacje.

19.Zamknięcie sesji.

 
 
 
NADZWYCZAJNA XXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI
3 WRZEŚNIA 2020 ROKU
 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienei porządku obrad.
4. Podjęcie uchwął w sprawie:
5. Zamknięcie sesji.
 
 
XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI
8 lipca 2020 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  w Gnieźnie za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie za rok 2019. Plan pracy na rok 2020.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 za rok 2019.
 10. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2019-2021 za rok 2019.
 11. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych za rok 2019.
 12. Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 (2019).
 13. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2019”.
 14. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019:

a)      Komisja Finansowa,

b)      Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

c)      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

d)      Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,

e)      Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.

     15.Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019.

      16.Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  28 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 zmienioną Uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 marca 2019r.

b)      w sprawie: zmiany Uchwały NR LVIII/357/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie  do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”  zmienioną Uchwałą NR II/22/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XI/55/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja 2019 r.

c)         w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany jego postanowień.

d)         w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Gnieźnie, przy ul. Jana III Sobieskiego 20 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, przy ul. Jana III Sobieskiego 20.

e)    w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Gnieźnie, przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17.  

f)  w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Gnieźnie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Gnieźnie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 6.

g) w sprawie: nieodpłatnego przekazania przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno nieruchomości położonej w Mnichowie, gm. Gniezno.

h) w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego- Chrobrego.

i)   w sprawie: nieodpłatnego przekazania przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny na rzecz Miasta Gniezna nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego- Chrobrego

j)   w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy al. Reymonta.

k) w sprawie: zmiany uchwały NR LI/398/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie i nadania jej statutu.

      17.Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady

      18.Interpelacje i zapytania radnych.

      19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

      20.Wolne głosy i informacje.

      21.Zamknięcie sesji.

 


 
 
 
II CZĘŚC XXVI SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO - 02.07.2002 R. G. 13.30 aula I Liceum Ogólnokoształcącego w Gnieźnie.
 
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
b) debata nad raportem,
8. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
a) sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok
b) sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
c) informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
d) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami,
e) wyjaśnienia Zarządu Powiatu do uchwały SO-0954/9/7/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniam
f) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok,
g) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019,
h) dyskusja absolutoryjna,
9. Podjęcie uchwał:
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i informacje.
14. Zamknięcie sesji.
 

 


 
 
 
XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO- 30.06.2020 r.  g 20.00
 
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwał:

         a)Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031 uchwała, zal 1, opis zal 2, uzasadnienie, tabela

         b)  Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku. 

 1. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

XXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO - 30.06.2020 r. 

 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 lutego 2020 r.
5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 marca  2020 r..
6.Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
b) debata nad raportem,
8. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
a) sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok
b) sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
c) informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
d) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami,
e) wyjaśnienia Zarządu Powiatu do uchwały SO-0954/9/7/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniam
f) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok,
g) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019,
h) dyskusja absolutoryjna,
9. Podjęcie uchwał:
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i informacje.
14. Zamknięcie sesji.
 
 
                                                                        NADZWYCZAJNA XXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO - 30.04.2020 r.
 
 
Projekty uchwał:
 
1. projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego
6.projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031, uchwała, uzasadnienie, zał. 1, zał. 2, tabela pomocnicza
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
XXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  - 27.02.2020
Projekty uchwał:
 
a. w sprawie :połączenia Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka funkcjonującego dotychczas w ramach Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
b. w sprawie : szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
c. w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie i ustanowienie służebności przejazdu i przechodu
e. w sprawie : pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
f.  w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020 – 2031 zał. 1, zał. 2, uzasadnienie, tabela pomocnicza
g. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku. 
 
 
 
 
 
2019
 
 
  
9. Zwołanie nadzwyczajnej  XIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na dzień 18 czerwca 2019 r.

10. Zwołanie XIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na dzień 27 czerwca 2019 r.
 
 
 
 
- Projekty uchwał 
 
 

 
2018