logo
logo bip

Zwołanie sesji VI kadencji 2018 -2023

2021 r.
 
XXXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 
25 lutego 2021 roku g. 12.00
 1. Otwarcie sesji.
 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 14 stycznia 2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
 5. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2020.
 6. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie za rok 2020.
 7. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020.
 8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2020.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      nadania nowego Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej pn. ”Szpital Pomnik Chrztu Polski” w Gnieźnie;

b)      zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie;

c)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021-2031;zal 1, zal 2, uzasadnienie, tabela 

d)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021

12.Oświadczenie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień, której stroną jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie.

13.Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.Wolne głosy i informacje.

17. Zamknięcie sesji.

 
 
 
XXXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

28 stycznia 2021 roku g. 12.00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienei porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.
 5. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2020.
 6. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działąlności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020, zgodnie z art. 38 b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w celu zwiększenia ilości połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

b)      powierzenia Miastu i Gminie Kłecko wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kłecko w roku 2021

c)      wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy nieruchomości położonej w Gnieźnie

d)      nieodpłatnego przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie

e)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Wyszyńskiego

f)       wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

8. Sprawozdanie Przewodniczacego Zarzadu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głoswy i informacje.

12. Zamknięcie sesji.

 

 


 

XXXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

14 stycznia 2021 roku g. 12.00


 
 1. Otwarcie sesji.
 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021 – 2031:

a)      przedstawienie projektu uchwały, Uchwała, Zal 1, Zal 2, Wyjaśnienia, Uzasadnienie, Tabela pomocnicza

b)      przedstawienie Uchwały S0-0957/49/7/KO/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17  grudnia 2020 r w sprawie: wyrażenia opinii  o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego

c)      wyjaśnienia Zarządu Powiatu do Uchwały S0-0957/49/7/KO/2020 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 roku o sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego

d)      opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,

e)      opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 17 grudnia 2020 r., powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym

f)       przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021 – 2031 oraz głosowanie autopoprawki,

g)      dyskusja nad projektem uchwały,

h)      głosowanie projektu uchwały.

 

 1. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021:

 

a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

b)      przedstawienie Uchwały SO-0952/49/7/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii  o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na 2021 r.

c)      przedstawienie Uchwały Nr SO.-0951/37/D/7/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Powiat Gnieźnieński deficytu budżetu

d)      przedstawienie opinii Komisji Finansowej,

e)      przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii,

f)       przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do przedłożonego wcześniej projektu uchwały budżetowej oraz głosowanie autopoprawki,

g)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, propozycje zmian do projektu uchwały budżetowej oraz głosowanie zgłoszonych zmian do projektu uchwały budżetowej,

h)      głosowanie projektu uchwały budżetowej uwzględniającego przyjęte poprawki.

6.Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Wolne głosy i informacje.

10.Zamknięcie sesji.

                                                                                                          


 
 
 
 
 
2020 r.
 
 
 
 
 
XXXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 21 GRUDNIA 2020 ROKU
 
 1. Otwarcie sesji.
 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2020r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

b)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

c)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

d)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

e)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

f)       zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

g)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

h)      wydelegowania kandydatów - przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego, na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gnieźnie

i)        zmiany Uchwały Nr XXXIII/195/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania

 6Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i informacje.

10. Zamknięcie sesji.


XXXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 26 LISTOPADA 2020 ROKU 
 
 1. Otwarcie sesji.
 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 15 października i 20 października 2020 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 października 2020r.
 5. Informacja o zadaniach i podejmowanych działaniach przez:

a)      Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gnieźnie,

b)      Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie,

c)      Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie

d)      Wielkopolską Izbę Rolniczą w Powiecie Gnieźnieńskim.

 1. Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 2. Informacja w zakresie zadań i działań podejmowanych przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Gnieźnieńskiego.
 3. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2018-2019”.
 4. Raport ze współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego za ostatni rok.
 5.  Raport z realizacji strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020.  
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

b)      zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.

13. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne głosy i informacje.

17. Zamknięcie sesji.

 


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
II CZ. WZNOWIENIE OBRAD XXXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 20 PAŻDZIERNIKA 2020 ROKU g. 15.00 
 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
5. Zamknięcie sesji.
 
 
 
NADZWYCZAJNA XXXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 15 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU - zaproszenie
1. Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031, uchwała, zał. 1, zał. 2, wyjaśnienie, uzasadnienie, tabela pomocnicza. 
5. Zamknięcie sesji.
 
XXX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU 
 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020r. i z dnia 02 lipca 2020 r.
5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.
6.Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 08 lipca 2020 r.
7.Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 3 września 2020r.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
 
 

 d) określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Gnieźnieński.

9.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 r.

11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2020 r.

12.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Gnieźnie za I półrocze 2020 r.

13.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za I półrocze 2020 r.

14. Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński.

15. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18.Wolne głosy i informacje.

19.Zamknięcie sesji.

 
 
 
NADZWYCZAJNA XXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI
3 WRZEŚNIA 2020 ROKU
 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienei porządku obrad.
4. Podjęcie uchwął w sprawie:
5. Zamknięcie sesji.
 
 
XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI
8 lipca 2020 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  w Gnieźnie za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie za rok 2019. Plan pracy na rok 2020.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 za rok 2019.
 10. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2019-2021 za rok 2019.
 11. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych za rok 2019.
 12. Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 (2019).
 13. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2019”.
 14. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019:

a)      Komisja Finansowa,

b)      Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

c)      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

d)      Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,

e)      Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.

     15.Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019.

      16.Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  28 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 zmienioną Uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 marca 2019r.

b)      w sprawie: zmiany Uchwały NR LVIII/357/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie  do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”  zmienioną Uchwałą NR II/22/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XI/55/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja 2019 r.

c)         w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany jego postanowień.

d)         w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Gnieźnie, przy ul. Jana III Sobieskiego 20 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, przy ul. Jana III Sobieskiego 20.

e)    w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Gnieźnie, przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17.  

f)  w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Gnieźnie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Gnieźnie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 6.

g) w sprawie: nieodpłatnego przekazania przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno nieruchomości położonej w Mnichowie, gm. Gniezno.

h) w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego- Chrobrego.

i)   w sprawie: nieodpłatnego przekazania przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny na rzecz Miasta Gniezna nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego- Chrobrego

j)   w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy al. Reymonta.

k) w sprawie: zmiany uchwały NR LI/398/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie i nadania jej statutu.

      17.Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady

      18.Interpelacje i zapytania radnych.

      19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

      20.Wolne głosy i informacje.

      21.Zamknięcie sesji.

 


 
 
 
II CZĘŚC XXVI SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO - 02.07.2002 R. G. 13.30 aula I Liceum Ogólnokoształcącego w Gnieźnie.
 
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
b) debata nad raportem,
8. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
a) sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok
b) sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
c) informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
d) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami,
e) wyjaśnienia Zarządu Powiatu do uchwały SO-0954/9/7/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniam
f) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok,
g) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019,
h) dyskusja absolutoryjna,
9. Podjęcie uchwał:
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i informacje.
14. Zamknięcie sesji.
 

 


 
 
 
XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO- 30.06.2020 r.  g 20.00
 
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwał:

         a)Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031 uchwała, zal 1, opis zal 2, uzasadnienie, tabela

         b)  Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku. 

 1. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

XXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO - 30.06.2020 r. 

 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 lutego 2020 r.
5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 marca  2020 r..
6.Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
b) debata nad raportem,
8. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
a) sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok
b) sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
c) informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
d) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami,
e) wyjaśnienia Zarządu Powiatu do uchwały SO-0954/9/7/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniam
f) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok,
g) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019,
h) dyskusja absolutoryjna,
9. Podjęcie uchwał:
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i informacje.
14. Zamknięcie sesji.
 
 
                                                                        NADZWYCZAJNA XXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO - 30.04.2020 r.
 
 
Projekty uchwał:
 
1. projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego
6.projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031, uchwała, uzasadnienie, zał. 1, zał. 2, tabela pomocnicza
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
XXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  - 27.02.2020
Projekty uchwał:
 
a. w sprawie :połączenia Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka funkcjonującego dotychczas w ramach Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
b. w sprawie : szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
c. w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie i ustanowienie służebności przejazdu i przechodu
e. w sprawie : pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
f.  w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020 – 2031 zał. 1, zał. 2, uzasadnienie, tabela pomocnicza
g. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku. 
 
 
 
 
 
2019
 
 
  
9. Zwołanie nadzwyczajnej  XIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na dzień 18 czerwca 2019 r.

10. Zwołanie XIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na dzień 27 czerwca 2019 r.
 
 
 
 
- Projekty uchwał 
 
 

 
2018
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informuję o nadzwyczajnej XXXI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się                                                w dniu 15 października2020 roku o godz. 1300.

 

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us) na podstawie art. 15zzx. ust. 2 ustawy z dnia 02 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zmianami).

 

NADZWYCZAJNA XXXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

15 października 2020 roku

Porządek obrad

1.       Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę pomieszczeń
w budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031,

c)       zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku.

 1. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          

                                                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu

                               

 

              /-/   Dariusz Pilak