logo
logo bip
2020 r.
 
 
 
II CZ. WZNOWIENIE OBRAD XXXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 20 PAŻDZIERNIKA 2020 ROKU g. 15.00 
 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
5. Zamknięcie sesji.
 
 
 
NADZWYCZAJNA XXXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 15 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU - zaproszenie
1. Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031, uchwała, zał. 1, zał. 2, wyjaśnienie, uzasadnienie, tabela pomocnicza. 
5. Zamknięcie sesji.
 
XXX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU 
 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020r. i z dnia 02 lipca 2020 r.
5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.
6.Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 08 lipca 2020 r.
7.Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 3 września 2020r.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
 
 

 d) określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Gnieźnieński.

9.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 r.

11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2020 r.

12.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Gnieźnie za I półrocze 2020 r.

13.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za I półrocze 2020 r.

14. Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński.

15. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18.Wolne głosy i informacje.

19.Zamknięcie sesji.

 
 
 
NADZWYCZAJNA XXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI
3 WRZEŚNIA 2020 ROKU
 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienei porządku obrad.
4. Podjęcie uchwął w sprawie:
5. Zamknięcie sesji.
 
 
XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI
8 lipca 2020 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  w Gnieźnie za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie za rok 2019. Plan pracy na rok 2020.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 za rok 2019.
 10. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2019-2021 za rok 2019.
 11. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych za rok 2019.
 12. Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 (2019).
 13. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2019”.
 14. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019:

a)      Komisja Finansowa,

b)      Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

c)      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

d)      Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,

e)      Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.

     15.Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019.

      16.Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  28 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 zmienioną Uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 marca 2019r.

b)      w sprawie: zmiany Uchwały NR LVIII/357/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie  do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”  zmienioną Uchwałą NR II/22/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XI/55/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja 2019 r.

c)         w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany jego postanowień.

d)         w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Gnieźnie, przy ul. Jana III Sobieskiego 20 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, przy ul. Jana III Sobieskiego 20.

e)    w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Gnieźnie, przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17.  

f)  w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Gnieźnie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Gnieźnie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 6.

g) w sprawie: nieodpłatnego przekazania przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno nieruchomości położonej w Mnichowie, gm. Gniezno.

h) w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego- Chrobrego.

i)   w sprawie: nieodpłatnego przekazania przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny na rzecz Miasta Gniezna nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego- Chrobrego

j)   w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy al. Reymonta.

k) w sprawie: zmiany uchwały NR LI/398/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie i nadania jej statutu.

      17.Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady

      18.Interpelacje i zapytania radnych.

      19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

      20.Wolne głosy i informacje.

      21.Zamknięcie sesji.

 


 
 
 
II CZĘŚC XXVI SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO - 02.07.2002 R. G. 13.30 aula I Liceum Ogólnokoształcącego w Gnieźnie.
 
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
b) debata nad raportem,
8. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
a) sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok
b) sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
c) informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
d) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami,
e) wyjaśnienia Zarządu Powiatu do uchwały SO-0954/9/7/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniam
f) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok,
g) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019,
h) dyskusja absolutoryjna,
9. Podjęcie uchwał:
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i informacje.
14. Zamknięcie sesji.
 

 


 
 
 
XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO- 30.06.2020 r.  g 20.00
 
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwał:

         a)Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031 uchwała, zal 1, opis zal 2, uzasadnienie, tabela

         b)  Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku. 

 1. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

XXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO - 30.06.2020 r. 

 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 lutego 2020 r.
5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 marca  2020 r..
6.Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
b) debata nad raportem,
8. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
a) sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok
b) sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
c) informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
d) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami,
e) wyjaśnienia Zarządu Powiatu do uchwały SO-0954/9/7/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniam
f) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok,
g) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019,
h) dyskusja absolutoryjna,
9. Podjęcie uchwał:
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i informacje.
14. Zamknięcie sesji.
 
 
                                                                        NADZWYCZAJNA XXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO - 30.04.2020 r.
 
 
Projekty uchwał:
 
1. projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego
6.projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031, uchwała, uzasadnienie, zał. 1, zał. 2, tabela pomocnicza
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
XXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  - 27.02.2020
Projekty uchwał:
 
a. w sprawie :połączenia Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka funkcjonującego dotychczas w ramach Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
b. w sprawie : szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
c. w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie i ustanowienie służebności przejazdu i przechodu
e. w sprawie : pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
f.  w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020 – 2031 zał. 1, zał. 2, uzasadnienie, tabela pomocnicza
g. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku. 
 
 
 
 
 
2019
 
 
  
9. Zwołanie nadzwyczajnej  XIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na dzień 18 czerwca 2019 r.

10. Zwołanie XIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na dzień 27 czerwca 2019 r.
 
 
 
 
- Projekty uchwał 
 
 

 
2018
 
 
 

 

Informuję o nadzwyczajnej XXXI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się                                                w dniu 15 października2020 roku o godz. 1300.

 

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us) na podstawie art. 15zzx. ust. 2 ustawy z dnia 02 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zmianami).

 

NADZWYCZAJNA XXXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

15 października 2020 roku

Porządek obrad

1.       Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę pomieszczeń
w budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031,

c)       zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku.

 1. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          

                                                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu

                               

 

              /-/   Dariusz Pilak