logo
logo bip
Biuro Rady

Biuro Rady

BIURO RADY
zapewnia obsługę administracyjną
Rady Powiatu i Komisji Rady.

I piętro pok. nr 1.07

biurorady@powiat-gniezno.pl

tel./fax.   61 424 07 04


Dyrektor - Anna Ciesielska - anna.ciesielska@powiat-gniezno.pl


Inspektor - Agnieszka Antczak - agnieszka.antczak@powiat-gniezno.pl 

Młodszy referent- Marta Grabowska- marta.grabowska@powiat-gniezno.pl 

Inspektor - Edyta Rojewska - Homme - edyta.rojewska-homme@powiat-gniezno.pl


Do podstawowych zadań Biura Rady należy:


1.   Współpraca z przewodniczącym Rady w zakresie organizowania pracy Rady.

2.   Współdziałanie z Przewodniczącymi komisji w zakresie przygotowywania posiedzeńb  komisji stałych i doraźnych.

3.   Koordynowanie prac dotyczących  przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwałi innych materiałów niezbędnych do pracy Rday.

4.   Przygotowywanie oraz zbieranie niezbędnych materiałów i przesyłanie radnym.

5.   Techniczno - administracyjna obsługa posiedzeń sesji i Komisji Rady.

6.   Przyjmowanie oraz prowadzenie ewidencji projektów uchwał oraz organizowanie ich opiniowania przez własciwe Komisje Rady.

7.   Protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji Rady.

8.   Zapewnienie transmisji obrad rady, jej utrwalenie oraz udostępnienie nagrania na stronie BIP.

9.   Przekazywanie do realizacji komórkom organizacyjnym odpisów uchwał Rady.

10. Przekazywanie Zarządowi, Staroście, Interpelacji, zapytań i wnioskówradnych.

11. Przekładanie organom nadzoru uchwał Rady.

12. Przekazywanie uchwał Rady, stanowiącym prawo miejscowe do opublikowania w Dzienniku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego.

13. Prowadzenie Rejestrów:

* uchwał Rady Powiatu,

*wniosków i opinii komisji Rady,

*wniosków, interpelacji i zapytań radnych,

*skarg i wniosków kierowanych do rozpatrzenia przez Radę,

*klubów radnych,

*delegacji służbowych radnych,

* Godła promocyjnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,

14.  Planowanie i o organizowanie dyżurów i spotkań radnych z mieszkańcami Powiatu.

15.  Czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających ze stosunkyu pracy oraz wypłaty diet radnych.

16.  Organizowanie wyjazdów służbowych i szkoleń radnych.

17.  Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Przewodniczącego rady.

18.  Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Kapituły Godła Promocyjnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

19.  Pomoc radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.  

 

 

 

 

 

 Zasady dostępu i korzystania przez obywateli

z dokumentów Rady Powiatu i stałych Komisji Rady.Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:      

a)   protokoły z sesji,

b)   protokoły z posiedzeń komisji Rady,

c)    uchwały Rady i ich rejestry,

d)   wnioski i opinie komisji Rady,

e)   interpelacje i wnioski radnych.

  1. Dokumenty podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Powiatu Gnieźnieńskiego.
  2. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Starostwa Powiatowego, w godzinach przyjmowania interesantów tj. od 7.30 do 15.30.
  3. Z w/w dokumentów obywatele mogą, wyłącznie w Starostwie Powiatowym i w asyście pracownika Starostwa, sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować.
  4. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów i wypisów z dokumentów, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
  5. Wszystkie w/w uprawnienia nie znajdują zastosowania w przypadku ograniczenia jawności wynikającej z ustaw.