logo
logo bip
  1. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Starostę.
  2. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Starostę.
  3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie: trybu prac nadprojektem uchwały budżetowej. 
  5. Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr II/22/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LVIII/257/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramacyh Osi priorytetowej 1 osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020- "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V).
  6. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:motywacyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szk.ół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński. 
  7. Projekt uchwały w sprawie: skarga Pana H.K z dnia 9 maja 2019 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 
  8. Wniosek formalny Radnego Radosława Sobkowiaka. 
  9.  Projket uchwały w sprawie: przyznania Godła Promocyjnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie.