logo
logo bip
Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2011 rok
Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.01.2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2008 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2008r. dotyczącego powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gnieźnie

Zarządzenie nr 2/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.01.2011r. w sprawie  obowiązku opracowania, wprowadzenia i stosowania Katalogu Usług i Kart Usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz procedury ich aktualizacji

Zarządzenie nr 3/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.02.2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2008 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.11.2008r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gnieźnie zmienione Zarządzeniem Nr 1/2001 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.01.2011r.

Zarządzenie nr 4/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.02.2011r. w sprawie powołania Komisji doradczej ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.02.2011r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.02.2011r. w sprawie powołania komisji odbioru zadania PRL IIAa/59 pn.: „Budowa i rozbudowa boisk sportowych przy placówkach oświatowych powiatu gnieźnieńskiego. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, boiska sportowego z tymczasowym zadaszeniem w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20”

Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych i mieszkańca domu pomocy społecznej w 2011 roku

Zarządzenie nr 8/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.03.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Zarządzenie nr 9/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.03.2011r. w sprawie powołania zespołu celem dokonania oceny ryzyka zawodowego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
 
Zarządzenie nr 10/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.03.2011r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w  Zarządzeniu nr 45/2010 Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 1.12.2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2010 Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 5.11.2010r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.03.2011r. w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 12/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.03.2011r. w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji środków trwałych i wyposażenia w Starostwie Powiatowym

Zarządzenie nr 13/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.03.2011r. w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie nr 14/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.03.2011r. w sprawie procedury postępowania w przypadku spraw w Wydziale Komunikacji i Dróg na podstawie pełnomocnictw

Zarządzenie nr 15/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.03.2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10
     Aneks z dnia 10.02.2012r. do Zarządzenia nr 15/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.03.2011r.

Zarządzenie nr 16/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.03.2011r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko- podinspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy UE

Zarządzenie nr 17/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.03.2011r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko- podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

Zarządzenie nr 18/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.03.2011r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko- podinspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia

Zarządzenie nr 19/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.04.2011r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 20/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.04.2011r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką

Zarządzenie nr 21/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.04.2011r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko- Główny księgowy w Wydziale Finansów

Zarządzenie nr 22/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.04.2011r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 23/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.04.2011r. w sprawie zapoznania pracowników Starostwa Powiatowego z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10 w Gnieźnie

Zarządzenie nr 24/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.04.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2010r.

Zarządzenie nr 25/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.04.2011r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Starostwa

Zarządzenie nr 26/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.04.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie nr 28/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.04.2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2009 Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 15.04.2009r. dot. powołania Zespołu Redakcyjnego BIP - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 29/2011  Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.05.2011r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 30/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.05.2011r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko- Główny księgowy w Wydziale Finansów

Zarządzenie nr 31/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.05.2011r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru w ramach zadania PRL.IIAa/62pn. ”Realizacja prac ogólnobudowlanych na wykonanie instalacji niskoprądowych w rozbudowanym budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie”

Zarządzenie nr 32/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.05.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 33/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.06.2011r. w sprawie wdrożenia systemu/ zasad przejrzystości urzędu poprzez publikowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 35/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.06.2011r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawność w Gnieźnie

Zarządzenie nr 36/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.06.2011r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji dożynek powiatowo- gminnych współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 38/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.06.2011r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności nabytych w drodze orzeczeń sądowych pojazdów i wskazania sposobu ich likwidacji

Zarządzenie nr 39/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.06.2011r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko- Główny księgowy w Wydziale Finansów

Zarządzenie nr 40/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.06.2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego nr 29/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych

Zarządzenie nr 41/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.06.2011r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 32/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.05.2011r. 

Zarządzenie nr 42/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.07.2011r. w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej oceniającej i kwalifikującej oferty na realizację zadań z zakresu turystyki: przygotowanie koncepcji szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim

Zarządzenie nr 43/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.07.2011r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju

Zarządzenie nr 44/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2011r. w sprawie zmiany przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Zarządzenie nr 45/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2011r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych oraz zasad ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie i wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz określenia warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. - Zmienione Zarządzeniem Nr 20/2014

       Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  45/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2011r.

       Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  45/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2011r.

       Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr  45/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2011r.

       Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr  45/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2011r.

       Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr  45/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2011r.

Zarządzenie nr 46/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2011r. w sprawie wprowadzenia procedury badania i monitorowania poziomu satysfakcji klienta w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 47/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.07.2011r. w sprawie wyznaczenia pracowników do ewakuacji i gaszenia pożarów

Zarządzenie nr 48/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.07.2011r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy

Zarządzenie nr 49/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.08.2011r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką

Zarządzenie nr 50/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.08.2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2010 Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29.10.2010r.- w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

       Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  50/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.08.2011r.

Zarządzenie nr 51/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.08.2011r. w sprawie wprowadzenia Rejestru procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 52/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.08.2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego nr 29/2010 z dnia 30.06.2010r. dot. wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych, ze zmianami

Zarządzenie nr 53/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.08.2011r. w sprawie regulaminu określającego zasady przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu

       Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  53/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.08.2011r.

Zarządzenie nr 54/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.08.2011r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli decyzji administracyjnych wydawanych w Wydziale Komunikacji i Dróg dotyczących rejestracji pojazdów

Zarządzenie nr 55/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.09.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Zarządzenie nr 56/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.09.2011r. w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji IX Zjazdu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie nr 57/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.09.2011r. w sprawie powołania członków komisji oceniającej poprawności wykonania serii czterech książek i plakatów „Tu powstała Polska”

Zarządzenie nr 58/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.09.2011r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli decyzji administracyjnych wydawanych w Wydziale Komunikacji i Dróg dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami
Zarządzenie nr 59/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.09.2011r. w sprawie procedury nadzoru nad wydawaniem decyzji administracyjnych dla przedsiębiorców w zakresie krajowego transportu drogowego

Zarządzenie nr 60/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.09.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad podmiotami wpisanymi do rejestrów przedsiębiorców znajdujących się w Wydziale Komunikacji i Dróg

Zarządzenie Nr 61/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.09.2011r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 62/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.09.2011r. w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, które nie są otwierane przez Kancelarię ogólną

Zarządzenie nr 63/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.09.2011r. w sprawie postępowania, działania i powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz regulaminu jej działania - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 64/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.10.2011r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji - Wersja archiwalna

       Załącznik do Zarządzenia nr 64/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.10.2011r.

Zarządzenie nr 65/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.10.2011r. w sprawie powołania grupy roboczej w celu dokonania spisu wyposażenia dla każdego z pomieszczeń znajdującego się w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 66/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.10.2011r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny posesji i zagród wiejskich zgłoszonych do Powiatowego Konkursu „Posesje i zagrody wiejskie Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach Polskiej Złotej Jesieni”

Zarządzenie nr 67/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.10.2011r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 68/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.10.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynowania w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 69/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.10.2011r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzyka w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 70/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.10.2011r. w sprawie wprowadzenia zasad monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielenia zapewnienia o stanie kontroli zarządczej - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 71/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.10.2011r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 72/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.10.2011r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 73/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.10.2011r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 74/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.10.2011r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, powołania Komisji Socjalnej, zasad korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego Funduszu pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 75/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.11.2011r. w sprawie  przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych

Zarządzenie nr 76/2011  Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.11.2011r. w sprawie  ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 77/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.11.2011r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 78/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.11.2011r. w sprawie zatwierdzenia procedury reagowania oraz procedur operacyjnych ewakuacji osób i mienia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 79/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.11.2011r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczebnej ewakuacji osób w związku z zagrożeniem zdrowia i życia

Zarządzenie nr 80/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.11.2011r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim

Zarządzenie nr 81/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.11.2011r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru w ramach zadania „Wykonanie projektu instalacji telefonicznej oraz komputerowej z dostępem do Internetu w pomieszczeniach szkolnych przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie

Zarządzenie nr 82/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2011r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji zadania „Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie

Zarządzenie nr 83/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.12.2011r. w sprawie powołania Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej i członków Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 84/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa

Zarządzenie nr 85/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.12.2011r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 86/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.12.2011r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Jednostek Organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie nr 88/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie powołania kierownika projektu „Równe szanse”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie nr 89/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.12.2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym