logo
logo bip
Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.01.2017 r. w sprawie: 1) powołania Komisji, mającej dokonać oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawnosci w Gnieźnie, kwalifikujacej sie do brakowania; 2) zabezpieczenia przebiegu niszczenia akt w sposób zgodny z przepisami prawa.

Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.01.2017 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji zadania pn. "Błękitna krew".

Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2017 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Załącznik Nr 1 - Ogólne zasady (polityki) rachunkowości
Załacznik Nr 2 - Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenie wyników finansowych
Załącznik Nr 3 - Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych
Załącznik Nr 3a - Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego. Zasady klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont pomocniczych  oraz ich powiązania z kontami księgi głównej załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku ze zm.
Załącznik Nr 3b - Wykaz kont księgi głównej (ewidencja syntetyczna) dla jednostki Starostwa Powiatowego w Gnieznie. Zasady klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
Załącznik Nr 3c - Zasady ewidencji księgowej związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Załącznik Nr 4 - Wykaz ksiąg rachunkowych z wykazem zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych
Załącznik Nr 5 - Opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów wraz z charakterystyką i programowymi zasadami ochrony danych, a ponadto okreslenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji
Załącznik Nr 6 - Opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych,ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów - Zmienione Zarządzeniem nr 28/2017

Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 41/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zmienione Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego Nr 15/2016 z dnia 19.02.2016 r. - Zmienione Zarządzeniem Nr 48/2017

Zarzadzenie Nr 5/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.01.2017 r.w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.02.2017 r .w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Gnieźnieńskiego  z dnia 16.02.2017 r . w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomicy społecznej oraz średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowaczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017
.

Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.02.2017 r. w sprawie: ustalenia dnia 2 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy .

Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.03.2017 r. w sprawie: pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu  na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów.

Zarządzenie Nr 11/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rostrzygnięcia konkursu na stanowisko informatyka w Zespole ds. Obsługi Informatycznej.

Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2017 r. w sprawie: powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.03.2017 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2017 rok.

Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.
 
Zarządzenie Nr  15/2017
Starosty Gnieźnieńskiego  z dnia 04.04.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2016 rok.

Zarządzenie  Nr 16/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017 r. w sprawie: odwołania Członka Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawoności w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 17/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie: powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r., zarządzeniem 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r., zarzadzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r., zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. oraz zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r.  - zmienione Zarządzeniem Nr 21/2017

Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.04.2017 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej za 2017 rok.


Zarządzenie Nr 19/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.04.2017 r. w sprawie: ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie "Terminarza przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie lub osoby na samodzielnych stanowiskach pracy w roku 2017''


Zarządzenie Nr 20/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.05.2017 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 21/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.05.2017 r. w sprawie:
zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie: powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r., zarządzeniem 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r., zarzadzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r., zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r., zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. oraz zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017 r. - zmienione Zarządzeniem Nr 33/2017

Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.05.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds.rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu.

Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.05.2017 r. w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. - Zmienione Zarządzeniem Nr 67/2017 z dnia 09.11.2017 r

Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.05.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 42/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie oraz Regulaminu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zmienionego Zarządzeniem Nr 54/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 25/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.06.2017 r. w sprawie: powołania zespołu ds. połączenia oraz ujednolicenia baz danych z jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego w oprogramowaniu Quorum Firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - Zmienione Zarządzeniem Nr 66/2017

Zarządzenie  Nr 26/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.06.2017 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finasowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.


Zarządzenie Nr 27/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.06.2017 r. w sprawie: sposobu realizacji zadań w sytuacjach wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie powiatu gnieźnieńskiego.


Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.06.2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. - Zmienione Zarządzeniem Nr 44/2017

Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.06.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 102/2015 z dnia 9.12.2015 r. dot. powołania, sposobu postępowania i działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz regulaminu jej działania.

Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.06.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Gnieźnieńskiego  z dnia 12.07.2017 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania i zgromadzenia materiałów do projektu budżetu dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na 2018 r.


Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.07.2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.07.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie: powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r., zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r., zarządzeniem 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r., zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. oraz zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016r. oraz zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017 r. oraz zarządzeniem nr 21/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.05.2017 r. - Zmienione Zarządzeniem Nr 73/2017
 
Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.07.2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 35/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.08.2017 r. w sprawie upoważnienia dla Pana Dyrektora Sylwestra Sip do potwierdzenia kserokopii dokumentów składanych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki za zgodność z oryginałem.

Zarządzenie Nr 36/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów.

Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Administracyjnym.


Zarządzenie Nr 38/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.08.2017 r, w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu.


Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych.


Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. (Traci moc Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego Nr 41/2014 zmieniony Zarządzeniem 15/2016).

Zarządzenie Nr 41/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.08.2017 r. w sprawie: powołania komisji powiatowej do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2017 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 43/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds.rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Zespole ds. Obsługi Informatycznej.

Zarządzenie Nr 44/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.09.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 45/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.09.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji zwany dalej "Zespołem'', który opiniuje projekty architektoniczno-budowlane i zgłaszanie obiektów budowlanych w zakresie ich odbudowy.

Zarządzenie Nr 46/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.09.2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok. 


Zarządzenie Nr 47/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.09.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zarządzenie Nr 48/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  - Zmienione Zarządzeniem Nr 10/2018 

Zarządzenie Nr 49/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.09.2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki orgnizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 50/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z 25.09.2017 r. w sprawie ustalenia dnia 31 października 2017 roku dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie Nr 51/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.09.2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 52/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.09.2017 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Gnieźnieńskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Nr 54/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.10.2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.


Zarządzenie Nr 55/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.10.2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 59/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 60/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24,10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 

Zarządzenie Nr 61/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa.

Zarządzenie Nr 62/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.10.2017 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emetytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.


Zarządzenie Nr 63/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.10.2017 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.


Zarządzenie Nr 64/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia  26.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. 


Zarządzenie Nr 65/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.10.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego
.

Zarządzenie Nr 66/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 9.11.2017 r, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2017 z dnia 07.06.2017 r. dot.powołania zespołu ds.połączenia oraz ujednolicenia baz danych z jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego w oprogramowaniu Quorum Firmy QNT Systemy Informatyczne Sp.zo.o.

Zarządzenie Nr 67/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.11.2017 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na terenie powiatu gnieźnieńskiego. - Utraciło moc z dniem 31.10.2018 r. w związku z art.5 pkt.72 ustawy z dnia  11 stycznia 2018r.  o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 

Zarządzenie Nr 68/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.11.2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.


Zarządzenie Nr 69/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczebnej ewakuacji osób w związku z zagrożeniem zdrowia i życia.

Zarządzenie Nr 70/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.12.2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 71/2017
Starosty Gnieźnienskiego  z dnia 8.12.2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia 5,8 lub 12 stycznia dniem wolnym od pracy.


Zarządzenie Nr 72/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2017 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. - Zmienione Zarządzeniem Nr 74/2017 z dnia 19.12.2017 r. 

Zarządzenie Nr 73/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawodłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego Zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r., zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r. , zarządzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r., zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. oraz zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. oraz zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017 r. oraz zarządzeniem nr 21/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.05.2017 r. oraz zarządzeniem nr 33/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.07.2017. - Zmienione Zarządzeniem Nr 65/2018

Zarządzenie  Nr 74/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2017 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 75/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie Centralnego Rejestru Umów.

Zarządzenie Nr 76/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finasowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i atywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie
. -Zmienione Zarządzeniem Nr 6/2018 z dnia 17.01.2018 r.

Zarządzenie Nr 77/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.12.2017 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.


Zarządzenie Nr 78/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.12.2017 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.