logo
logo bip
Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 03.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 liistopada 2013 r. w sprawie instrukacji obiegu dokumentacji służbowej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 04.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych poniżej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 04.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 15.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ,,Terminarza przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie lub osoby na samodzielnych stanowiskach pracy w roku 2019".
 
Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 15.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko głównego specjalisty ds. marketinu i komunikacji społecznej.

Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 16.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r., zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r., zarządzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r., zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. oraz zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. oraz zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017r. oraz zarządzeniem nr 21/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.05.2017 r. oraz zarządzeniem nr 33/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.07.2017 r. oraz zarządzeniem nr 73/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2017 r.oraz zarządzenia nr 65/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.11.2018 r. oraz zarządzeniem 89/2018 z dnia 18.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego.
 

Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 25.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zarudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 25.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 25.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 25.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego zmieniające Zarządzenie Nr 41/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zmienione Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego Nr 15/2016 z dnia 19 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 48/2017 z dnia 18 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 5 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 05.02.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019. 

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 05.02.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 06.02.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków.

Zarządzenie Nr 15/2019 z 07 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie określenia warunków dostępu i ustalenia kryteriów oceny rozpatrywanych wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Zarządzenie Nr 16/2019 z 07 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Zarządzenie Nr 17/2019 z 7 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 
Zarządzenie Nr 18/2019 z 11 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych

Zarządzenie Nr 19/2019 z 18 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 20/2019 z 21 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego.

Zarządzenie Nr 21/2019 z 25 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 22/2019 z 28 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Zarządzenie Nr 23/2019 z 5 marca 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjno- Administracyjnym

Zarządzenie Nr 24/2019 z 7 marca 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
 
 


Zarządzenie nr 52/2019 - anulowano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zarządzenie nr 71/2019 z 16.07.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołana Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zarządzenie nr 72/2019 z 17.07.2019 r. Starosty Gnieźneińskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2019 rok

Zarządzenie nr 73/2019 - anulowano

Zarządzenie nr 74/2019 z 18.07.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 75/2019 z 19.07.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowązań finansowych i dokonywania wydatków

Zarządzenie nr 76/2019 z 19.07.2019 r. Starosty Gnieźneińskiego w sprawie procedur kontroli ustalania, pobierania, dochodzenia i gromadzenia środków publicznych Powiatu Gnieźneińskiego oraz realziacji przychodów i rozchodów

Zarządzenie nr 77/2019 z 23.07.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia aktualizacji ryzyka zawodowego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Ocena Ryzyka Zawodowego

Zarządzenie nr 78/2019 z 30.07.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zasad i trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym

Zarządzenie nr 79/2019 z 01.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego zmieniające Zarządzenie Nr 67/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sparwie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gnieźnie na kadencję w latach 2016-2020 zmienione Zarządzeniem Nr 56/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.

Zarządzenie nr 80/2019 z 02.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia postępowania o udzieenie zamówienia publicznego w zakresie wyboru jednostki przeprowadzającej analizy ekonomiczno-finansowej o charakterze strategicznym

Zarządzenie nr 81/2019 z 06.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej na 2019 rok

Zarządzenie nr 82/2019 z 08.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej w 2019 roku

Zarządzenie nr 83/2019 z 09.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 84/2019 z 13.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizacje programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 85/2019 z 19.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 86/2019 z 23.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz działania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 87/2019 z 23.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Zarządzenie nr 89/2019 z 28.08.2019 r. Starosty Gnieźneińskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie nr 90/2019 z 28.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego zmieniające Zarządzenie nr 42/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkadu do spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie oraz Reguaminu zwrotu kosztów wyposazenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zmienionego Zarządzeniem nr 24/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja 2017 roku

Zarządzenie nr 91/2019 z 28.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2019 Straosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.08.2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wyboru jednostki przeprowadzajacej analizy ekonomiczno-finansowej o charakterze strategicznym

Zarządzenie nr 92/2019 z 30.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 93/2019 z 03.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Gnieźnie

Zarządzenie nr 94/2019 z 03.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie 

Zarządzenie nr 95/2019 z 05.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 96/2019 z 09.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Nr 20/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 97/2019 z 09.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie odstapienia od stosowania procedury udzielnie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie na potrzeby udzielenia zamówienia w przedmiocie obsługi prawnej

Zarządzenie nr 98/2019 z 10.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2019 rok

Zarządzenie nr 99/2019 z 19.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr 100/2019 z 25.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania komisji likwidacyjnej majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 101/2019 z 25.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 102/2019 z 03.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2019 rok

Zarządzenie nr 103/2019 z 14.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 104/2019 z 15.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji zadania "Strzelnica w powiecie"

Zarządzenie nr 105/2019 z 15.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

Zarządzenie nr 106/2019 z 16.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 107/2019 z 16.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 108/2019 z 16.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowawdzenia inwentaryzacji majątku Starostwa

Zarządzenie nr 109/2019 z 16.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie nr 110/2019 z 23.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 111/2019 z 23.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 112/2019 z 24.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 113/2019 z 28.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowsko audytora wewnętrznego

Zarządzenie nr 114/2019 z 07.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 115/2019 z 13.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Promocji i Turystyki

Zarządzenie nr 116/2019 z 15.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2019 rok

Zarządzenie nr 117/2019 z 15.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania komisji do likwidacji elektronicznych nośników informacji niejawnych w Starostwie Gnieźnieńskim

Zarządzenie nr 118/2019 z 20.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.10.2014 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznanwania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego, zmienionego zarządzeniem nr 65/2017 Starosty |Gnieźnieńskiego z dnia 30.10.2017 roku

Zarządzenie nr 119/2019 z 22.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 120/2019 z 27.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 121/2019 z 28.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zasad wynajmu i ustalenia stawki bazowej czynszu  za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie nr 122/2019 z 29.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 123/2019 z 04.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonym Zarządzeniem nr 12/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2014 r.

Zarządzenie nr 124/2019 z 05.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmian godzin pracy w Starostwie Powiatowym w  Gnieźnie w dniu 24.12.2019 r.

Zarządzenie nr 125/2019 z 05.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie przeprowadzenia ćwiczebnej ewakuacji osób w związku z zagrożeniem zdrowia i życia

Zarządzenie nr 126/2019 z 06.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 127/2019 z 10.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2019 rok

Zarządzenie nr 128/2019 z 17.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora w Wydziale Edukacji i Sportu

Zarządzenie nr 129/2019 z 17.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 130/2019 z 19.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełnienia ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności

Zarządzenie nr 131/2019 z 30.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie