logo
logo bip
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130 000 zł

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130 000 zł na

"Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem".

Zapytanie ofertowe

zał nr 1 - formularz ofertowy

zał nr 2 - wzór umowy

zał nr 3 - oświadczenie o wypełnieniu obowiazków informacyjnych

Zawiadomienie o wyborze

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie
art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na usługę:

„Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu gnieźnieńskiego"

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 warunki techniczne
Załącznik nr 2 formularz oferty
Załącznik nr 3 oświadczenie z art. 273 ust. 2 ustawy PZP
Załącznik nr 4 wzór umowy
zał nr 1 do opz
zał nr 2 do opz
zał nr 3 do opz
zał nr 4 do opz
zał nr 5 do opz
zał nr 6 do opz
zał nr 7 do opz
zał nr 8 do opz
zał nr 9 do opz
zał nr 10 do opz
zał nr 11 do opz
zał nr 12 do opz
zał nr 13 do opz
zał nr 14 do opz
zał nr 15 do opz
zał nr 16 do opz - Mapa przeglądowa

Kwota jaką Zamawiący zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:


„Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu gnieźnieńskiego"

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - warunki techniczne - opz
Załącznik nr 2 – formularz szacowania wartości zamówienia
zał nr 1 do opz
zał nr 2 do opz
zał nr 3 do opz
zał nr 4 do opz
zał nr 5 do opz
zał nr 6 do opz
zał nr 7 do opz
zał nr 8 do opz
zał nr 9 do opz
zał nr 10 do opz
zał nr 11 do opz
zał nr 12 do opz
zał nr 13 do opz
zał nr 14 do opz
zał nr 15 do opz
zał nr 16 do opz - Mapa przeglądowa

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień - wersja nr 2

 

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro na świadczenia usług pocztowych dla PZGKKiN w Gnieźnie

Zpytanie 

Formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zmodyfikowany

Rozstrzygnięcie zapytania

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na usługę:

„Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu gnieźnieńskiego

1) Stabilizacja znaków ściennych i znaków ziemnych

2) Wykonanie opisów topograficznych i zdjęć nowych punktów".

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Załącznik nr 1 - warunki techniczne
Załacznik nr 2 - formularz oferty(PDF, WORD)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy(PDF, WORD)
Załacznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału(PDF, WORD)
Załącznik nr 5 - oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych(PDF, WORD)
Załącznik nr 6 - wzór umowy

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie - grupa kapitałowa

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAPYTANIE W SPRAWIE WARTOŚCI

ZAPYTANIE W SPRAWIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:

„Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu gnieźnieńskiego

1. Stabilizacja znaków ściennych i znaków ziemnych

2. Wykonanie opisów topograficznych i zdjęć nowych punktów".


zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

załącznik nr 1 - opz - warunki techniczne

załącznik nr 2 - wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia

zał nr 1 do opz

zał nr 2 do opz

zał nr 3 do opz

zał nr 4 do opz

zał nr 5 do opz

zał nr 6 do opz

zał nr 7 do opz

zał nr 8 do opz

zał nr 9 do opz

zał nr 10 do opz

zał nr 11 do opz

zał nr 12 do opz

zał nr 13 do opz

zał nr 14 do opz

zał nr 15 do opz

zał nr 16 do opz - Mapa przeglądowa 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro na świadczenie usług pocztowych dla PZGKKiN w Gnieźnie

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej (WODR

Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej (WORD

Odpowiedź na pytanie zadane w powyższym postępowaniu

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na usługę

"Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu gnieźnieńskiego"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - warunki techniczne
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich
Załącznik nr 5 - oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych
Załącznik nr 6 - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie - grupa kapitałowa

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy
wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu gnieźnieńskiego".

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro na sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego dla jednostek administrowanych przez PZGKKiN w Gnieźnie na rok 2019

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro na świadczenie usług pocztowych dla PZGKKiN w Gnieźnie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Załącznik nr 2 - oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro na sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego dla jednostek administrowanych przez PZGKKiN w Gnieźnie

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 - oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPRASZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA USŁUGĘ:

„Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie miast: Gniezno, Witkowo i Trzemeszno"

 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - warunki techicznej
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
Załącznik nr 4 -oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 5 oświadczenie o wypełnianiu obowiązków informacyjnych
Załącznik nr 6 - wzór umowyInformacja z otwarcia ofert


Oświadczenie - grupa kapitałowa


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej   

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie miast: Gniezno, Witkowo i Trzemeszno."


Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA:

„Dostawę portalu powiatowego z e-usługami publicznymi"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych
Załącznik nr 6 - Wzór umowy

 

Informacja z otwarcia ofert


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych"Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych"

 

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia

 

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Dostawa portalu powiatowego z e-usługami publicznymi"

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych"

 

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA:

„Rozbudowa narzędzi wraz z konwersją bazy danych i szkolenia"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych
Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Rozbudowa narzędzi wraz z konwersją bazy danych i szkolenia"

 

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Dostawa portalu powiatowego z e-usługami publicznymi"

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Dostawa portalu powiatowego z e-usługami publicznymi"


ZAPYTANIE W SPRAWIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych"

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Skanowanie i archiwizacja dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie operatów geodezyjno-kartograficznych oraz zarysów i map katastralnych, a także nadanie zeskanowanym dokumentom numerów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), zaktualizowanie systemu o niewpisane operaty do ewidencji zasobu"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - wzór umowy

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie grupa kapitałowa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA USŁUGĘ:

„Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na części terenu powiatu gnieźnieńskiego"


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - warunki techniczne
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich
Załącznik nr 5 - wzór umowy


Informacja z otwarcia ofert
Oświadczenie grupa kapitałowa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:

 

"Skanowanie i archiwizacja dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie operatów geodezyjno-kartograficznych oraz zarysów i map katastralnych, a także nadanie zeskanowanym dokumentom numerów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), zaktualizowanie systemu o niewpisane operaty do ewidencji zasobu"

 

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

ZAPYTANIE W SPRAWIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 
Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:

 

"Skanowanie i archiwizacja dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie operatów geodezyjno-kartograficznych oraz zarysów i map katastralnych, a także nadanie zeskanowanym dokumentom numerów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), zaktualizowanie systemu o niewpisane operaty do ewidencji zasobu"

 

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

ZAPYTANIE W SPRAWIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:

"Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na części terenu powiatu gnieźnieńskiego"


Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Korekta pozycji nr 3

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro na świadczenie usług pocztowych dla PZGKKiN w Gnieźnie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

Zakup usług promocji projektu

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania zadane w powyższym postępowaniu

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej

 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty w wersji edytowalnej

Gniezno, 1 grudnia 2017 r.

 

 

Powiat Gnieźnieński
NlP 784-245-25-51
w imieniu którego działa:
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie 
 al. Reymonta 21 b,62-200 Gniezno
projekt_geodezja@powiat-gniezno.pl
reprezentowany przez:
Sławomira Macioła - Dyrektora

 

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 30 000 

euro na zakup usług promocji projektu

 

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne

Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

 

Lp.  Nazwa i adres  Cena ofertowa
netto 
Cena ofertowa
brutto 
1.   LUXURYCARE&MORE
Sp. z o.o. ul.
Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
39 470,00 zł  48 548,10 zł 
2.  PHIN Consulting Sp. z o.o.
ul. Czestochowska 63
93-121 Łódź 
48 795,00 zł  60 017,85 zł 

Informacja o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dostawa baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - wzór umowy

 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie grupa kapitałowa

 

Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert

 

Sprostowanie uzupełnienia informacji z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:

zakup usług promocji projektu

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA USŁUGĘ:

„Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - warunki techniczne
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich
Załącznik nr 5 - wzór umowy

 

Informacja z otwarcia ofert
Oświadczenie - grupa kapitałowa


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:

"Rozbudowa narzędzi wraz z konwersją bazy danych i szkoleniami"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI


Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA USŁUGĘ:

„Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego"


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - warunki techniczne

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 5 - wzór umowy

 

Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA:

„Dostawę infrastruktury informatycznej"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 5 - wzór umowy

 

Informacja z otwarcia ofert 

Oświadczenie grupa kapitałowa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA:

„Dostawę infrastruktury informatycznej"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich
Załącznik nr 5 - wzór umowy

 

Pytania i odpowiedzi

Załącznik graficzny do pytania 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:

„Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego"

 

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - warunki techniczne
Załącznik nr 2 - Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:

zakup usług promocji projektu

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług doradczych i wsparcia technicznego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

na świadczenie usług doradczych i wsparcia technicznego

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne

Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz prac

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

"Dostawa infrastruktury informatycznej"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2 Społeczeństwo Informacyjne Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

"Dostawa baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2 Społeczeństwo Informacyjne Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

"Świadczenie usług doradczych i wsparcia technicznego"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2 Społeczeństwo Informacyjne Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Zapytanie

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi pocztowe.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

Gniezno, 9.12.2016 r.

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro
na świadczenie usług pocztowych dla PZGKKiN w Gnieźnie w roku 2017

Załączniki:

- zapytanie ofertowe ,
- formularz ofertowy .

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro
na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie na realizację projektu pn.:
„Infrastruktura informacji przestrzennej dla Powiatu Gnieźnieńskiego".

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Wykaz prac
Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Zawiadowmienie o wyborze najlepszej oferty

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej

Gniezno, dnia 10.06.2016 r.
Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro
na „Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych,
w skalach 1:500-1:5000 dla obrębów: Czechy, Polska Wieś, Pruchnowo, Wilkowyja gmina Kłecko"

Zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy - zał. 1
Zał. 2- projekt umowy
Zał. 3- warunki techniczne
Zał. 4- załącznik graficzny


Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n.

„Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000 dla obrębów: Braciszewo, Mnichowo, Obora, Osiniec, Piekary, Szczytniki Duchowne, Wola Skorzęcka gm. Gniezno oraz Fałkowo gm. Łubowo"


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
GN.KZ.272.10.2016
06.05.2016 R.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n.

„Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000 dla obrębów: Niechanowo I, Niechanowo II, Marysin"


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
GN.KZ.272.11.2016
23.05.2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n.

„Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000 dla obrębów: Niechanowo I, Niechanowo II, Marysin"


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
GN.KZ.272.11.2016
04.05.2016 r.

Przetarg nieograniczony na Opracowanie geometrycznej części bazy danych...

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłasza przetarg nieograniczony na " Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000 dla obrębów: Niechanowo I, Niechanowo II, Marysin"

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. SIWZ,
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Fomularz ofertowy,
 4. Załącznik Nr 2,7 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakladu (oprogramowania),
 6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz osob, które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
 7. Załącznik Nr 4a do SIWZ - Oświadczenie, że osoby które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
 8. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług,
 9. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy czy zamówienie będzie wykonywał samodzielnie czy za pomocą podwykonawcy,
 10. Załącznik Nr 6a do SIWZ - Wykaz usług - prac, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcy,
 11. Załącznik Nr 8, 8a do SIWZ- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz informacje o nie należności do grupy kapitałowej,
 12. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Warunki techniczne,
 13. Załącznik Nr 9a do SIWZ- Zasięg zadania,
 14. Załącznik Nr 10 do SIWZ - Projekt umówy.

11.04.2016 r.

Wyjaśnienia do SIWZ.

Przetarg nieograniczony na Opracowanie geometrycznej części bazy danych...

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłasza przetarg nieograniczony na " Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000 dla obrębów: Braciszewo, Mnichowo, Obora, Osiniec, Piekary, Szczytniki Duchowne, Wola Skorzęcka – gmina Gniezno oraz Fałkowo – gmina Łubowo"

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu ,
 2. SIWZ,
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Fomularz ofertowy,
 4. Załącznik Nr 2,7 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ,
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakladu (oprogramowania) ,
 6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz osob, które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ,
 7. Załącznik Nr 4a do SIWZ - Oświadczenie, że osoby które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia ,
 8. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług ,
 9. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy czy zamówienie będzie wykonywał samodzielnie czy za pomocą podwykonawcy ,
 10. Załącznik Nr 6a do SIWZ - Wykaz usług - prac, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcy ,
 11. Załącznik Nr 8, 8a do SIWZ- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz informacje o nie należności do grupy kapitałowej ,
 12. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Warunki techniczne ,
 13. Załącznik Nr 9A do SIWZ- Zasięg zadania ,
 14. Załącznik Nr 10 do SIWZ - Projekt umówy .

11.04.2016 r.

Wyjaśnienia do SIWZ .

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gniezno, dnia 29.07.2015 r.
GN.KZ.272.17.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający złożył zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro na opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla obrębów: Dalki, Winiary, Skiereszewo Gm. Gniezno.

Zamawiający prowadząc wyżej opisane postępowanie, informuje o wyborze firmy:
ALL-MAPS
Aleksandra Rejowicz
ul. Kościelna 8/14
30-034 Kraków
dla obrębu Dalki oraz Winiary
oraz firmy
Rosa Venti Ewelina Buko
Os. Stare Żegrze 179/2
61-249 Poznań
dla obrębu Skiereszewo.


Do dnia 17.07.2015 r., złożone zostały oferty firm:

GEO-SAW Mateusz Sawicki, ul.Grunwaldzka 37, 62-200 Gniezno

Cena netto zł

Podatek Vat

Cena brutto zł

Okres gwarancji

Liczba punktów za gwarancję

Suma

liczby punktów

Dalki

22 000,00

zw

22 000,00

4 lata

10 pkt.

72,55

Winiary

4 300,00

zw

4 300,00

4 lata

10 pkt.

96,04

Skiereszewo

16 700,00

zw

16 700,00

4 lata

10 pkt.

79,57
ALL-MAPS, Aleksandra Rejowicz, ul. Kościelna 8/14, 30-034 Kraków

Cena netto zł

Podatek Vat

Cena brutto zł

Okres gwarancji

Liczba punktów za gwarancję

Suma

liczby punktów

Dalki

12 437,00

23%

15 297,51

4 lata

10 pkt.

100

Winiary

3 343,00

23%

4 111,89

4 lata

10 pkt.

100

Skiereszewo

13 880,00

23%

17 072,40

4 lata

10 pkt.

78,04
Zakład Robót Geodezyjnych "INWAR", ul. Kryształowa 16/6, 25-751 Kielce

Cena netto zł

Podatek Vat

Cena brutto zł

Okres gwarancji

Liczba punktów za gwarancję

Suma

liczby punktów

Dalki

14 100,00

23%

17 343,00

4 lata

10 pkt.

89,38

Winiary

6 800,00

23%

8 364,00

4 lata

10 pkt.

54,19

Skiereszewo

18 100,00

23%

22 263,00

4 lata

10 pkt.

62,20
GEO-ART 2, Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Dominik Kwiatkowski, ul. Morawska 22, 61-615 Poznań

Cena netto zł

Podatek Vat

Cena brutto zł

Okres gwarancji

Liczba punktów za gwarancjęSuma

liczby punktów

Dalki

25 900,00

23%

31 857,00

4 lata

10 pkt.

53,20

Winiary

18 000,00

23%

22 140,00

4 lata

10 pkt.

26,65

Skiereszewo

38 900,00

23%

47 847,00

4 lata

10 pkt.

34,21
Rosa Venti Ewelina Buko, Os. Stare Żegrze 179/2,61-249 Poznań

Cena netto zł

Podatek Vat

Cena brutto zł

Okres gwarancji

Liczba punktów za gwarancję
Suma

liczby punktów

Dalki

 

 

 

 

 


Winiary

3 500,00

23%

4 305,00

4 lata

10 pkt.

95,95

Skiereszewo

10 500,00

23%

12 915,00

4 lata

10 pkt.

100
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficne GEOMAT Sp. z o.o., ul.Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań

Cena netto zł

Podatek Vat

Cena brutto zł

Okres gwarancji

Liczba punktów za gwarancję
Suma

liczby punktów

Dalki

26 800,00

23%

32 964,00

4 lata

10 pkt.

51,76

Winiary

14 200,00

23%

17 466,00

4 lata

10 pkt.

31,15

Skiereszewo

34 800,00

23%

42 804,00

4 lata

10 pkt.

37,09Kryterium wyboru oferty stanowiła cena- 90 pkt. oraz okres gwarancji- 10 pkt. Oferta przedstawione przez firmę All-Maps z Krakowa spełnia wszystkie wyżej wymienione kryteria i jest najkorzystniejsza dla obrębu: Dalki oraz Winiary.
Natomiast oferta firmy Rosa Venti z Poznania jest najkorzystniejsza dla obrębu Skiereszewo.
Obie firmy zostały wybrane do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego na poszczególne obręby.
W związku z powyższym w terminie dogodnym dla obu stron, zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zapytania ofertowego.

Zawiadomienie

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

Gniezno, dnia 09.07.2015 r.
GN.KZ.272.17.2015
Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro
na „Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych,w skalach 1:500-1:5000 dla obrębów: Dalki, Winiary, Skiereszewo Gm. Gniezno"

 • Zapytanie ofertowe (PDF) wraz z formularzem ofertowym (Word , PDF)
 • Projekt umowy (PDF)
 • Warunki techniczne (PDF)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gniezno, dnia.15.06.2015 r.
GN.KZ.272.15.2015

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
dla obrębów: Niechanowo I, Niechanowo II, Marysin gm. Niechanowo”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający prowadzący wyżej opisane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, informuje o wyborze firmy:

Rosa Venti

Ewelina Buko

Os. Stare Żegrze 179/2

61-249 Poznań

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Kryterium: cena brutto (waga 90 %)

Kryterium:

okres gwarancji (waga 10%)

Punkty

1.

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

Al. Jerezolimskie 96

00-807 Warszawa


Oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.


2.

Rosa Venti

Ewelina Buko

Os. Stare Żegrze 179/2

61-249 Poznań

90 %

10 %100 pkt.

3.


Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Geomat Sp. o.o.

ul. Zwierzyniecka 10

60-813 Poznań
84,94 %

10 %94,94 pkt.

4.

GEO-SAW-GIS spółka cywilna

Mateusz Sawicki &
Rafał Siwka

ul. Grunwaldzka 37

62-200 Gniezno74,34%10%

84,34 pkt.

5.

EUROSYSTEM S.A.

ul. Armii Krajowej 9A

41-506 Chorzów

Oferta Wykonawcy zostaje wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4.UZASADNIENIE WYBORU

Przedmiotowa oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ spełnia wszystkie kryteria postawione w specyfikacji i jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w specyfikacji: cena- 90 %, okres gwarancji- 10%.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Ponadto informuję, że do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert.

W niniejszym postępowaniu odrzucono jedną ofertę Wykonawcy-Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o. o. z Warszawy, ponieważ Wykonawca nie odpowiedział
w określonym terminie na wezwanie Zamawiającego w sprawie złożenia wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Zamawiający powołując się na art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp., odrzucił ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy.

W trakcie postępowania wykluczono ofertę Wykonawcy-EUROSYSTEM S.A.
z Chorzowa, ponieważ Wykonawca nie odpowiedział w wyznaczonym terminie
na wezwanie Zamawiającego w sprawie uzupełnienia oferty o dokument poświadczony
za zgodność z oryginałem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Powołując się na art. 24. ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający odrzucił ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy.


Zawiadomienie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Gniezno, dn. 21.05.2015 r.
GN.KZ.272.15.2015

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
dla obrębu: Niechanowo I, Niechanowo II, Marysin
gm. Niechanowo"


Treść SIWZ oraz załączniki znajdują się poniżej.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy - zał. 1
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zał. 2
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu (oprogramowania) - zał. 3
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał. 4
Oświadczenie, że osoba/y która/e będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, osiadają wymagane uprawnienia - zał. 4 a
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług - zał. 5
Oświadczenie, wykonawcy czy zamówienie będzie wykonywał samodzielnie czy za pomocą podwykonawcy - zał. 6
Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - zał. 7
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacji o nie należności do grupy kapitałowej - zał. 8 /8a
Warunki techniczne - zał. 9
Zasięg zadania - zał. 9 a
Projekt modernizacji- zał. 9 b
Projekt umowy - zał. 10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GN.KZ.272.13.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000 dla obrębów: Łubowo, Mieleszyn, Kiszkowo"

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Al. Reymonta 21 b
62-200 Gniezno
T: 61 426 46 88
F: 61 426 46 88 wew. 22
E: geo-gniezno@wp.pl

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający prowadzący wyżej opisane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, informuje o wyborze firmy:

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
Geomat Sp. z o. o.
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań

UZASADNIENIE WYBORU


Przedmiotowa oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ spełnia wszystkie kryteria postawione w specyfikacji i jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w specyfikacji: cena- 90 %, okres gwarancji- 10%.

 

Lp.  Nazwa Wykonawcy  Kryterium: cena brutto
(waga 90%) 
Kryterium:
okres gwarancji
(waga 10%) 
Punkty 
1.
GEO-ART 2
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
inż. Dominik Kwiatkowski
ul. Morawska 22
61-615 Poznań 
Obr. Łubowo
72 pkt.
10 pkt.  82 pkt. 
Obr. Mieleszyn
73,80 pkt. 
10 pkt.  83,80 pkt. 
Obr. Kiszkowo
74,70 pkt. 
10 pkt.
84,70 pkt. 
2.
EURO-GEO
Zbigniew Pluszka
ul. Wilczak 13H
61-623 Poznań 
Brak oferty  -
-
Obr. Mieleszyn
38,70 pkt. 
10 pkt.  48,70 pkt. 
Obr. Kiszkowo
34,20 pkt. 
10 pkt.  44,20 pkt. 
3.
Rosa Venti
Ewelina Buko
Os. Stare Żegrze 179/2
61-249 Poznań 
Obr. Łubowo
81 pkt. 
10 pkt.  91 pkt. 
Brak oferty  -
-
Brak oferty  -
-
4.
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Geomat Sp. o.o.
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
 
Obr. Łubowo
90 pkt. 
10 pkt.  100 pkt. 
Obr. Mieleszyn
90 pkt. 
10 pkt.  100 pkt. 
Obr. Kiszkowo
90 pkt. 
10 pkt.  100 pkt. 
5.
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Mirosław Goławski
Gutowo Wielkie 4
62-302 Węgierki 
Oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
(Brak okresu gwarancji) 

 

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.
Ponadto informuję, że do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert.
W niniejszym postępowaniu odrzucono jedną ofertę.
W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego oferenta.

Zawiadomienie  

Przetarg nieograniczony na mapy numerycznej

Przetarg nieograniczony na opracowanie "Geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewnijającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500 - 1:5000 dla obręgów: Łubowo, Mieleszyn, Kiszkowo".

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu (oprogramowania)
 6. Wykaz osób, które będą uczasniczyć w wkonaniu zamówienia
 7. Oświadczenie, że osoba/y która/e będą uczasniczyć w wykonaniu zamówienia, osiadają wymagane uprawnienia
 8. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług
 9. Oświadczenie, wykonawcy czy zamówienie będzie wykonywał samodzielnie czy za pomocą podwykonawcy
 10. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 11. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacji o nie należności do grupy kapitałowej
 12. Watunki techniczne
 13. Zasięg zadania
 14. Projekt umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GN.KZ.272.15.2014
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000 dla miasta Witkowo-zadanie 1,2,3,4"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający prowadzący wyżej opisane postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, informuje o wyborze firmy:

Zadanie 1,2

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAP Sp. z o.o.
ul. Krośnieńska nr 3
65-625 Zielona Góra


Zadanie 3

Rosa Venti
Ewelina Buko
Os. Stare Żegrze 179/2
61-249 Poznań

 

Zadanie 4
 
GEO-ART 2
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Inż. Dominik Kwiatkowski
ul. Morawska 22
61-615 Poznań

UZASADNIENIE WYBORU


Przedmiotowa oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert (cena -100%) określonych w SIWZ. Oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz  SIWZ i zostaje uznane za najkorzystniejszą.

 

 Zadanie 1

 

Lp.  Nazwa Wykonawcy  Kryterium: cena
brutto (waga 100%) 
Punkty 
1.
Rosa Venti
Ewelina Buko
Os. Stare Żegrze 179/2
61-249 Poznań 
85%
85 pkt.
2.
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAP Sp. z o.o.
ul. Krośnieńska nr 3
65-625 Zielona Góra 
100%
100 pkt.
3.
GEO-ART 2
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Inż. Dominik Kwiatkowski
Ul. Morawska 22
61-615 Poznań  
99%
99 pkt.
4.
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAT Sp. z. o. o.
Wydział Geodezji
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
90%
90 pkt.

 

 

 Zadanie 2

 

 

Lp.  Nazwa Wykonawcy  Kryterium: cena
brutto (waga 100%) 
Punkty 
1.
Rosa Venti
Ewelina Buko
Os. Stare Żegrze 179/2
61-249 Poznań 
nie złożono na to
zadanie oferty 
 
2.
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAP Sp. z o.o.
ul. Krośnieńska nr 3
65-625 Zielona Góra
100%
100 pkt.
3.
GEO-ART 2
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Inż. Dominik Kwiatkowski
Ul. Morawska 22
61-615 Poznań  
90%
90 pkt.
4.
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAT Sp. z. o. o.
Wydział Geodezji
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
81%
81 pkt.

 

 Zadanie 3

 

 

Lp.  Nazwa Wykonawcy  Kryterium: cena
brutto (waga 100%) 
Punkty 
1.
Rosa Venti
Ewelina Buko
Os. Stare Żegrze 179/2
61-249 Poznań
100%
100 pkt.
2.
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAP Sp. z o.o.
ul. Krośnieńska nr 3
65-625 Zielona Góra
87%
87 pkt.
3.
GEO-ART 2
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Inż. Dominik Kwiatkowski
Ul. Morawska 22
61-615 Poznań  
96%
96 pkt.
4.
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAT Sp. z. o. o.
Wydział Geodezji
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
81%
81 pkt.

 

 Zadanie 4

 

Lp.  Nazwa Wykonawcy  Kryterium: cena
brutto (waga 100%) 
Punkty 
1.
Rosa Venti
Ewelina Buko
Os. Stare Żegrze 179/2
61-249 Poznań
61%
61 pkt.
2.
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAP Sp. z o.o.
ul. Krośnieńska nr 3
65-625 Zielona Góra
69%
69 pkt.
3.
GEO-ART 2
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Inż. Dominik Kwiatkowski
Ul. Morawska 22
61-615 Poznań  
100%
100 pkt.
4.
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAT Sp. z. o. o.
Wydział Geodezji
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań 
85%
85 pkt.

 

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty.
W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego oferenta.
Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 

Treść ogłoszenia  

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Gniezno, dn. 02.07.2014 r.

GN.KZ.272.15.2014

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych,
w skalach 1:500-1:5000 dla miasta Witkowo- zadanie 1,2,3,4

Treść SIWZ oraz załączniki znajdują się poniżej.
Załączniki:

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gniezno, dnia 24.06.2014 r. 

GN.KZ.272.13.2014


Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000 dla obrębu Cielimowo, Gm. Niechanowo"


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający prowadzący wyżej opisane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, informuje o wyborze firmy:

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAT Sp. z o. o.
Wydział Kartografii
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań

UZASADNIENIE WYBORU
Przedmiotowa oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
i kryterium oceny ofert (cena -100%) określonych w SIWZ. Oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz
w SIWZ i zostaje uznane za najkorzystniejszą.

 

Lp. Nazwa Wykonawcy  Kryterium: cena
brutto (waga 100%) 
Punkty 
1.
Rosa Venti
Ewelina Buko
Os. Stare Żegrze 179/2
61-249 Poznań 
81%
81 pkt.
2.
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAT Sp. z. o. o.
Wydział Kartografii
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań 
100%
100 pkt.

 

 

Do upływu terminu składania ofert zostały złożone dwie oferty.
W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego oferenta.
Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

GN.KZ.272.13.2014
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych,
w skalach 1:500-1:5000 dla obrębu Cielimowo, Gm. Niechanowo

Treść SIWZ oraz załączniki znajdują się poniżej.
Załączniki:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gniezno, dnia 30.05.2014

 

GN.KZ.272.11.2014

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla miasta Kłecko - zadanie 1,2,3"
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający prowadzący wyżej opisane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, informuje o wyborze firmy:

Rosa Venti
Ewelina Buko
Os. Stare Żegrze 179/2
61-249 Poznań

UZASADNIENIE WYBORU


Przedmiotowa oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert (cena -100%) określonych w SIWZ. Oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznane za najkorzystniejszą.

 

 

Zadanie 1

Lp.
Nazwa Wykonawcy

Kryterium: cena
brutto (waga 100%)

Punkty 
1
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno - Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o.
ul. Krośnieńska 3
65-625 Zielona Góra
36%
36
2
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAT Sp. z. o. o.
Wydział Kartografii
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
75%
75
3
Rosa Venti
Ewelina Buko
Os. Stare Żegrze 179/2
61-249 Poznań
100%
100

 


Zadanie 2

 

Lp.
Nazwa Wykonawc
Kryterium: cena
brutto (waga 100%)
Punkty 
1
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno - Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o.
ul. Krośnieńska 3
65-625 Zielona Góra
36%
36
2
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAT Sp. z.o.o.
Wydział Kartografii
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
75%
75
3
Rosa Venti
Ewelina Buko
Os. Stare Żegrze 179/2
61-249 Poznań
100%
100

 Zadanie 3

Lp.
Nazwa Wykonawcy
Kryterium: cena
brutto (waga 100%)
Punkty 
1
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno - Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o.
ul. Krośnieńska 3
65-625 Zielona Góra
36% 36
2
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAT Sp. z.o.o.
Wydział Kartografii
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
75%
75
3
Rosa Venti
Ewelina Buko
Os. Stare Żegrze 179/2
61-249 Poznań
100%
100Do upływu terminu składania ofert zostały złożone trzy oferty.
W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego oferenta.
Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2

Treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

GN.KZ.272.11.2014
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłasza przetarg nieograniczony na:
 Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:500-1:5000 dla miasta Kłecko
- zadanie 1,2,3

Treść SIWZ oraz załączniki znajdują się poniżej.
Załączniki:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gniezno, dnia 16.04.2014 r.
GN.K.272.8.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Założenie bazy numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla części miasta Gniezno - zadanie 1,2,3,4,5."
 
ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Al. Reymonta 21 b
62-200 Gniezno
T: 61 426 46 88
Fax: 61 426 46 88 wew. 22
E: geo-gniezno@wp.pl
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający prowadzący wyżej opisane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, informuje o wyborze firmy:
 
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Mirosław Goławski
Gutowo Wielkie 4
62-302 Węgierki

UZASADNIENIE WYBORU

 

Przedmiotowa oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert (cena - 100%) określonych w SIWZ. Oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznane za najkorzystniejszą.

 

 

Zadanie 1

 

Lp. Nazwa Wykonawcy

Kryterium: cena
brutto (waga 100%)

Punkty
1
Biuro Usług Geodezyjno-
Kartograficznych „JurAnt" Sp. z o.o.
ul. Makowa 7/7
61-464 Poznań
78%
78 pkt.
2
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-
Kartograficzne GEOMAT Sp. z.o.o.
Wydział Kartografii
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
44%
44 pkt.
3
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Mirosław Goławski
Gutowo Wielkie 4
62-302 Węgierki
100%
100 pkt.

 


Zadanie 2

 

Lp.
Nazwa Wykonawcy
Kryterium: cena
brutto (waga 100%)
Punkty
1
Biuro Usług Geodezyjno-
Kartograficznych „JurAnt"  Sp. z o.o.
ul. Makowa 7/7
61-464 Pozna
86%
86 pkt.
2
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-
Kartograficzne GEOMAT Sp. z.o.o.
Wydział Kartografii
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
50%
50 pkt.
3
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Mirosław Goławski
Gutowo Wielkie 4
62-302 Węgierki
100%
100 pkt.

 

Zadanie 3

 

Lp.  Nazwa Wykonawcy
Kryterium: cena
brutto (waga 100%)
Punkty
1
Biuro Usług Geodezyjno-
Kartograficznych „JurAnt" Sp. z o.o.
ul. Makowa 7/7
61-464 Poznań
86%
86 pkt.
2
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-
Kartograficzne GEOMAT Sp. z.o.o.
Wydział Kartografii
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
50%
50 pkt.
3
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Mirosław Goławski
Gutowo Wielkie 4
62-302 Węgierki
100%
100 pkt. 

 

 

Zadanie 4

 

Lp.
Nazwa Wykonawcy
Kryterium: cena
brutto (waga 100%)
Punkty
1
Biuro Usług Geodezyjno-
Kartograficznych „JurAnt" Sp. z o.o.
ul. Makowa 7/7
61-464 Poznań
62%
62 pkt.
2
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-
Kartograficzne GEOMAT Sp. z.o.o.
Wydział Kartografii
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
31%
31 pkt.
3
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Mirosław Goławski
Gutowo Wielkie 4
62-302 Węgierki
100%
100 pkt. 

 

Zadanie 5

 

Lp.
Nazwa Wykonawcy
Kryterium: cena
brutto (waga 100%)
Punkty
1
Biuro Usług Geodezyjno-
Kartograficznych „JurAnt" Sp. z o.o.
ul. Makowa 7/7
61-464 Poznań
60%
60 pkt.
2 Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-
Kartograficzne GEOMAT Sp. z.o.o.
Wydział Kartografii
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
31%
31 pkt.
3
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Mirosław Goławski
Gutowo Wielkie 4
62-302 Węgierki
100%
100 pkt.

 

 


Do upływu terminu składania ofert zostały złożone trzy oferty.
W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego oferenta.
Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2

 

Treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

GN.K.272.8.2014
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"Założenie bazy numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla części miasta Gniezno
- zadanie 1,2,3,4,5"


Treść SIWZU oraz załączniki znajdują się poniżej.

Załączniki:

Treść ogłoszenia
SIWZ
załącznik nr 1: Formularz ofertowy

załącznik nr 2: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu (oprogramowania)
załącznik nr 3: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
załącznik nr 3a: Oświadczenie, że osoba/y która/e będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
załącznik nr 4: Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług
załącznik nr 5: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacje o nie należności do grupy kapitałowej
załącznik nr 6: Oświadczenie Wykonawcy czy zamówienie będzie wykonywał samodzielnie czy za pomocą podwykonawcy
załącznik nr 7: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
załącznik nr 8a: Zasięg zadań 1,2,3,4,5
załącznik nr 8: Warunki techniczne
załącznik nr 9: Projekt umowy