logo
logo bip
SOSW nr 1

Przetarg nieograniczony na adaptację i modernizację łazienek

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

ul. Żwirki i Wigury 27

62-200 Gniezno

tel. – fax  061 426-14-22

 

 

 

             ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 €

 

 

 

    na adaptację i modernizację łazienek w budynku

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w

                                    Gnieźnie

 

 

1.     Termin realizacji od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 31.03.2008r.

2.     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego /sekretariat/.

3.     Uprawniona do kontaktów z oferentami : mgr Barbara Łukomska,   tel. 061 426-14-22, w godz. 8,00 – 12,00.

4.     Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat – w terminie do dnia 10.12.2007 r. do godz. 12,00.

5.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2007 r. o godz. 13,30 w siedzibie Zamawiającego – gabinet Dyrektora SOSW Nr 1.

6.     Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Oferta winna obejmować całość zamówienia : nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

7.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

8.     W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1, 2 prawa zamówień publicznych i spełniają pozostałe warunki wymienione w SIWZ tj. zapewnią co najmniej 3 letni okres gwarancji na wykonaną adaptację i modernizację łazienek.

9.     Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

 

 

Cena ofert :    100 %