logo
logo bip
ZSP w Trzemesznie

Osuszanie murów fundamentowych budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Trzemesznie

       

OGŁOSZENIE O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY 

W  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

 

„Osuszanie murów fundamentowych budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Trzemesznie”

 

      ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Trzemesznie

62-240 Trzemeszno

ul. Mickiewicza 33

tel. 0 ( prefix) 61- 424-0792  fax. 0( prefix) 61- 424-0792

61 4 154 361

 

zgodnie z art. 92  ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że  w/w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

 

 „Ekonometr” –Zakład Ogólnobudowlany

Janusz Żebrowski

81-874 Sopot

Ul. Mikołaja Reja 6

 

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotowa oferta została wybrana zgodnie z  art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ spełnia wszystkie kryteria postawione                          w specyfikacji  i  jest  najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w specyfikacji - cena 100%.

Ponadto informuję, że do upływu terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert.

Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium

cena oferty (100 %)

1.

Zakład Osuszania Budynków

Zenon Mazuś

20-337 Lublin, ul. Pogodna 50B/13

66,39 pkt

2.

„LECZ-MUR” Henryk Jóźwiak

09-410 Płock ul. Bat. Zośka 31

75,31 pkt

3.

„Ekonometr” –Zakład Ogólnobudowlany

Janusz Żebrowski

81-874 Sopot

Ul. Mikołaja Reja 6

 

100,00 pkt

4.

P.P.H.U. LUX Leszek Trzaskalski

85-449 Bydgoszcz ul. Pelikanowa 22

49,13 pkt

5.

 

Firma Skorpion

88-100 Głubczyce Ciermięcice 39/2

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

6.

Polex-Bud Zenon Kasprowicz

62-240 Trzemeszno ul. Św. Ducha 1

 

75,89 pkt

7.

Osuszanie Budynków i Pomieszczeń Gospodarczych Krzysztof Wołowski

67-312 Niegosławice 67

98,65 pkt

 

Osuszenie murów fundamentowych budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Trzemesznie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego

ul. Mickiewicza 33

62-240 Trzemeszno

tel/fax:(061) 415 43 61

tel/fax:(061) 424 07 92

e-mail:zsptrzemeszno@op.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 150 000 EURO na:

„Osuszenie murów fundamentowych budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H.Cegielskiego w Trzemesznie”

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 08.10.2009 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na  osuszeniu ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku poprzez wykonanie:

- izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej lub inną metodą powodującą   wytworzenienie przepony w osuszanym murze,

- izolacji pionowej ścian zewnętrznych z roztworu asfaltowego i papy:

* ręczne rozebranie opaski betonowej i asfaltowej ,

* wykopy wokół budynku,

* wywóz gruzu,

* tynki zewnętrzne cementowe( skucie starego tynku i wykonanie nowego),

* odgrzybienie powierzchni murów,

* wykonanie izolacji pionowej 2 x masa bitumiczna + papa termozgrzewalna,

* założenie folii kubełkowej

* zasypanie wykopu,

- opaski z tłucznia wokół budynku.

Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zbudowany został ponad 100 lat

temu.Ściany o grubości 100 cm(około 81,5 m), 80 cm (ok. 29,5 m), 50 cm

(ok.20 m),40 cm(ok. 75 m) przeznaczone do osuszania przedstawiono na

załączniku graficznym - inwentaryzacji.

Nie przewiduje się wstępnego osuszania ani odsalania murów. Wykonane prace

 powinny zagwarantować doprowadzenie murów do wilgotności naturalnej

 oraz utrzymanie stałej blokady zabezpieczającej budynek przed

 ponownym zawilgoceniem przez okres co najmniej 10 lat.

 

Wspólny słownik zamówień:

 

45 00 00 00 - 7 Roboty izolacyjne

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawiania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduję aukcji elektronicznej

 

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od chwili podpisania umowy.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego: http://www.powiat-gniezno.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego ul. Mickiewicza 33 ,Trzemeszno, sekretariat – parter.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia i w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali sami lub ich podwykonawcy minimum 3 roboty budowlane, polegające na wykonaniu izolacji poziomej i pionowej murów w celu osuszenia budynku oraz przedstawią dokumenty, że roboty te zostały wykonane fachowo, terminowo i skutecznie z zachowaniem należytej staranności.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

5 .Przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej obiektu, którego ściany będą osuszane w celu oceny stanu faktycznego budynku.

6. Udzielą 10 letniej gwarancji i wystawią fakturę końcową płatną w terminie 14 dni.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia warunków opisanych w punkcie 8 SIWZ zamawiający żąda podpisania oświadczenia będącego częścią SIWZ (załącznik nr 2).

2. Przedstawienia w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) wykazu wykonanych robót budowlanych, polegających na wykonaniu izolacji poziomej i pionowej murów w celu osuszenia budynku w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem miejsca i czasu wykonania ( załącznik nr 3),

c) dokumentów potwierdzających, że roboty, wskazane w wykazie wykonanych robót, zostały wykonane należycie oraz skutecznie z widocznym efektem osuszenia,

d) wykazu podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia (załącznik nr 4),

e) dokumentów rejestracyjnych podwykonawców, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy prze dniem upływu terminu składania ofert,

f) polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

g) aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami ZUS lub KRUS.

3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski dokumenty składa zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19.5.2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Trzemesznie:

mgr inż. Anna Pilichowska

- Główny Specjalista ds. Inwestycji Wydziału Inwestycji i Funduszy UE Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Jerzy Krzymiński, urzędujący w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 IIIpiętro, tel:(061) 424 07 39, 0 695 253 687.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

 

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie ul. Mickiewicza 33 i zaadresować:

                           Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego

                           ul. Mickiewicza 33

                           62-240 TRZEMESZNO

2. Oferty składać do dnia 30.10.2009r. do godziny 10ºº

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną zwrócone Wykonawcy.

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2009r. o godz. 10 15 w pokoju Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie przy ulicy Mickiewicza 33. Otwarcie ofert jest jawne.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

                                 cena 100 %.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto – najniższym niezmiennym wynagrodzeniem ryczałtowym.

 

SIWZ

przedmiar 1

przedmiar 2

rzut piwnic