Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2013 rok

Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.01.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok 

Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.01.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok  

Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.01.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na ternie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013 

Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Audytora wewnętrznego  

Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji, mającej dokonać oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej lub przejętej przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, kwalifikującej się do brakowania, zabezpieczenia przebiegu niszczenia akt w sposób zgodny z przepisami prawa

Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.02.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok 

Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.02.2013 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką 

Zarządzenie nr 10/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.02.2013 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.02.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok   

Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Zmienione Zarządzeniem Nr 26/2014

     Załącznik do Zarzadzenia nr 13/2013

Zarządzenie nr 14/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok 

Zarządzenie nr 15/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.03.2013 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Zarządzeniu Nr 33/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.06.2011 r. w sprawie wdrożenia systemu/zasad przejrzystości urzędu poprzez publikowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 17/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.03.2013 r. w sprawie obowiązku opracowania, wprowadzenia i stosowania "Katalogu Usług" i "Kart Usług" świadczonych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz procedury ich aktualizacji - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 18/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.03.2013 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie  

Zarządzenie nr 19/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.03.2013 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat - Zmienione Zarządzeniem 32/2014 

Zarządzenie nr 20/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.03.2013 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za udostępnianie arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 21/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.03.2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyjaśnienia przyczyn i okoliczności niepowiadomienia Starosty Gnieźnieńskiego o wydaniu wyroku skazującego radnego Marka Szóstaka

Zarządzenie nr 22/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.04.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok

Zarządzenie nr 23/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.04.2013 r. w sprawie powołanie zespołu projektowego do spraw realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”- Zmienione Zarządzeniem nr 65/2013

Zarządzenie nr 24/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.04.2013 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 25/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.05.2013 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie
 

Zarządzenie nr 26/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.05.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 27/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.05.2013 r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Zarządzenie nr 28/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.05.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok   

Zarządzenie nr 29/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.05.2013 r. w sprawie powołania członków zespołu do prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego pn. Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 30/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.06.2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. utrzymania trwałości projektów inwestycyjnych z udziałem dofinansowania zewnętrznego - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 31/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.06.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok

Zarządzenie nr 32/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie powołania członków zespołu do prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego pn. Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 33/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.07.2013 r. w sprawie nadania uprawnień dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pracujących w systemie Bestia - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 34/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.07.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok  

Zarządzenie nr 35/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.07.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok

Zarządzenie nr 36/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.07.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2013 w sprawie powołanie zespołu projektowego do spraw realizacji projektu„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński” 

Zarządzenie nr 37/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.07.2013 r. w sprawie regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”

Zarządzenie nr 38/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.07.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.08.2011 r. w sprawie regulaminu określającego zasady przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu

Zarządzenie nr 39/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.07.2013 r. w sprawie powołania Koimisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką

Zarządzenie nr 40/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego specjalisty ds. organizacji rozwoju edukacji (SORE) w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

Zarządzenie nr 41/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji, mającej dokonać zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej Starostwa w ilości 6, 19 mb w lokalu Archiwum

Zarządzenie nr 42/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.08.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok 

Zarządzenie nr 43/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego specjalisty ds. organizacji rozwoju edukacji (SORE) w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu 

Zarządzenie nr 44/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19 kwietnia 011 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 45/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.09.2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce dnia 19 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie nr 47/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.09.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2012 z dnia 06.06.2012 r. dotyczącego Zespołu Projektowego, ds. realizacji projektu :Błękitna krew” - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 48/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.09.2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce dnia 3 września 2013 r.

Zarządzenie nr 49/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego , Księgi procedur Audytu Wewnętrznego oraz Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Zarządzenie nr 50/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego 

Zarządzenie nr 51/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.09.2013 r. w sprawie ustalenia wzoru listy społecznych opiekunów zabytków, wzoru legitymacji oraz wzoru zaświadczenia, wydanych społecznym opiekunom zabytków

Zarządzenie nr 52/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.09.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2012 wprowadzającego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wyższe kwalifikacje – lepszy start” nr POKL.09.02.00-30-057/12

Zarządzenie nr 53/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.09.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok 

Zarządzenie nr 54/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora ds. promocji turystycznej w Wydziale Promocji i Rozwoju

Zarządzenie nr 55/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.09.2013 r. w sprawie przydzielenia Starszym specjalistom ds. Organizacji Rozwoju Edukacji (SORE) szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiatu gnieźnieńskiego”  

Zarządzenie nr 56/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.10.2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonywania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego   - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 58/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.10.2013 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok 

Zarządzenie nr 60/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.10.2013 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy 

Zarządzenie nr 61/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.10.2013 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie


Zarządzenie nr 62/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.10.2013 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  

Zarządzenie nr 63/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok 

Zarządzenie nr 64/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.10.2013 r. w sprawie dokonania zmiany w przydziale Starszym specjalistom ds. Organizacji Rozwoju Edukacji (SORE) szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”

Zarządzenie nr 65/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.10.2013 r. w sprawie zmiany zespołu projektowego, ds. realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”- Zmienione Zarządzeniem Nr 13/2014

Zarządzenie nr 66/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym 

Zarządzenie nr 67/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.11.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 68/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.11.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok 

Zarządzenie nr 69/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.11.2013 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 70/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.11.2013 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 71/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.11.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa - Wersja archiwalna


Zarządzenie nr 72/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.11.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2013 w sprawie powołania zespołu projektowego do spraw realizacji projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - powiat gnieźnieński"

Zarządzenie nr 73/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do ewakuacji i gaszenia pożarów - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 74/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 75/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie  zmiany regulaminu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wprowadzonego Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 17/2004 z dnia 27 maja 2004 r. zmienionego zarządzeniami Starosty Gnieźnieńskiego nr 46/2007 z dnia 24 lipca 2007 r., nr 31/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. oraz nr 43/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie nr 76/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 77/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentacji służbowej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie  - Zmienione Zarządzeniem nr 14/2018

Zarządzenie nr 78/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.12.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz określenia procedury przygotowywania materiałów do Biuletynu - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 79/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.12.2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji umowy nr 12/OP/2013 na roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czyteli w patio budynku współużytkowanego przez I LO i MPPP w Gnieźnie

Zarządzenie nr 80/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.12.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2012 wprowadzającego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wyższe kwalifikacje - lepszy start" nr POKL.09.02.00-30-057/12

Zarządzenie nr 81/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.02.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok  

Zarządzenie nr 82/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  

Zarządzenie nr 83/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.12.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok  

Zarządzenie nr 84/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2012 z dnia 16.08.2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Wersja archiwalna