Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2016 rok

Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.01.2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - wersja archiwalna

Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.01.2016 r. w sprawie ustalenia nadzoru nad wydziałami Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i jednostkami organizacyjnymi

Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskeigo z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego Zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r. oraz Zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r.- Zmienione Zarządzeniem Nr 28/2016

Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.01.2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowewgo Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonych Zarządzeniem nr 12/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2014r.

Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.01.2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. analizy zasobów majątkowych przyjętych przez Towarzystwo Miłośników Gniezna od Powiatu Gnieźnieńskiego na podstawie umowy użyczenia z dnia 16 maja 2012 r.

Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.02.2016 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 7/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.02.2016 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.02.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.02.2016 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.02.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji zadania pn. "Błękitna krew" promującego honorowe krwiodawstwo wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego  - wersja archiwalna

Zarządzenie nr 11/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.02.2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. utrzymania trwałości projektów inwestycyjnych z udzialem dofinansowania zewnętrznego

Zarządzenie nr 12/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.02.2016 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie "Terminarza przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie lub osoby na samodzielnych stanowiskach pracy" - Zmiana Załącznika Zarządzeniem Nr 19/2017

Zarządzenie nr 13/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.02.2016 w sprawie obowiązku opracowania, wprowadzenia i stosowania Katalogu Usług i Kart Usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz procedury ich aktualizacji

Zarządzenie nr 14/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.02.2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Zarządzenie nr 15/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.02.2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 41/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego  - Zmienione Zarządzeniem Nr 26/2016,  4/2017, 40/2017

Zarządzenie nr 16/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.03.2016 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie gnieźnieńskim

Zarządzenie nr 17/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok

Zarządzenie nr 18/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016

Zarządzenie nr 19/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 20/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 21/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.03.2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 89/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 22/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.03.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego składników majątku ruchomego i nieruchomości pn. "Kolejka wąskotorowa".

Zarządzenie nr 23/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 24/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.04.2016 r. w sprawie ustalenia realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom Starostwa Powiatowego w Gnieźnie okularów korygujących wzrok

Zarządzenie nr 25/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.04.2016 w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 26/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.04.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 41/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zmienione Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego Nr 15/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.- Zmienione Zarządzeniem Nr 4/2017 

Zarządzenie nr 27/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.04.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu.

Zarządzenie nr 27A/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.04.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2015 rok.

           Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2015

Zarządzenie nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie: powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r., zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r. oraz zarządzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 7.01.2016 r. - Zmienione Zarządzeniem nr 64/2016

Zarządzenie nr 29/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.05.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Zdrowia.

Zarządzenie nr 30/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.05.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Zarządzenie nr 31/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.05.2016 r. w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie udzielania ulg w stosunku do należności publiczno-prawnych.

Zarządzenie nr 32/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.05.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 33/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.05.2016 r. w sprawie: ustalenia dnia 27 maja 2016 roku dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie nr 33A/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.06.2016 r. w sprawie: ogłoszenia o możliwości zagłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gnieźnieńskim.

Zarządzenie nr 34/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Zarządzenie nr 35/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.06.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 36/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.06.2016 r. w sprawie: ustalenia "Planu sprawdzeń ochrony danych osobowych" na rok 2016 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Zarządzenie nr 37/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.06.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu do realizacji wszelkich działań związanych z przygotowaniem wymaganej dokumentacji i złożeniem wniosków o dofinansowanie dwóch projektów ujętych w Mandacie Terytorium dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. 

Zarządzenie nr 38/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.06.2016 r. w sprawie: ustalenia zasad opracowania i zgromadzenia materiałów do projektu budżetu dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na 2017 rok.

Zarządzenie nr 39/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.06.2016 r. w sprawie: przedłużenia kadencji Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej przy Staroście Gnieźnieńskim.

Zarządzenie nr 40/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.07.2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 89/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zarządzenie nr 41/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.07.2016 r. w sprawie: powołania członków zespołu do prac nad oceną, opiniowaniem i zatwierdzeniem Strategii potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego na lata 2016-2020.

Zarządzenie nr 42/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.07.2016 r. w sprawie: punktów kontaktowych Host Nation Support (HNS)

Zarządzenie nr 43/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.07.2016 r. w sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gnieźnienskim.

Zarządzenie nr 44/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.08.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 45/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.08.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 46/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.08.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora w Wydziale Edukacji.

Zarządzenie nr 47/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.08.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Zarządzenie nr 48/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.09.2016 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 49/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.09.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 50/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.09.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Rolnictwa.

Zarządzenie nr 51/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.09.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 52/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.10.2016 r. w sprawie: ustalenia dnia 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie nr 53/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.10.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 54/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.10.2016 r. w sprawie: pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie nr 55/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.10.2016 r. w sprawie: pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie nr 56/2016 Starosty Gnieźnieńskiego  z dnia 19.10.2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 86/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.10.2015 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczana inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 57/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.10.2016 r. w sprawie: inwentaryzacji składników majatku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie nr 58/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.10.2016 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.- Zmienione Zarządzeniem nr 60/2017 z dnia 24.10.2017 r.

Zarządzenie nr 59/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.10.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku. - Zmienione Zarządzeniem  nr  61/2017 z dnia 24.10.2017 r. 

Zarządzenie nr 60/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz wydawanych decyzji i zgłoszeń przez Starostę Gnieźnieńskiego.

Zarządzenie nr 61/2016  Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.11.2016 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji "Zmiana sposobu uzytkowania dawnego budynku szkolnego na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej 106".

Zarządzenie nr 62/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.11.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok

Zarządzenie nr 63/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora ds. funduszy europejskich i kontaktów z przedsiębiorcami w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Zarządzenie nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskeigo z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego Zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r., Zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r., Zarządzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r. oraz Zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. - Zmienione  Zarządzeniem nr 17/2017

Zarządzenie nr 65/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w konkursie nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-012/16, w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Zarządzenie nr 66/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na rok 2016.

Zarządzenie nr 67/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.12.2016 r. w sprawie: powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gnieźnie na kadencję w latach 2016-2020.