II Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 13 grudnia 2018r.

 1. Wniosek Przewodniczącego o zmianę porządku obrad
 2. Wniosek Starosty o zmianę porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22  listopada 2018 r. 
 4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 października 2018 r. 
 5. Uchwała w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 6. Uchwała w sprawie: delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 7. Kandydatura Radnej Beaty Tarczyńskiej na członka do sładu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  
 8. Kandydatura Radnej Marii Kocoń na członka do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku.
 9. Kandydatura Rdanej Mirosławy Lewickiej na członka składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.   
 10. Uchwała w sprawie: delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 11. Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Gnieźnieńskiego.  
 12. Uchwała w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkoweo wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych  okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach.  
 13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2018 - 2031. 
 14. Wniosek formalny Radnego Radosława Sobkowiaka. 
 15. Zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2018 r.  
 16. Uchwała w sprawie: Zmiany uchwały Nr XVII/119/2015 Rady Powiatu Gniexnieńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku ze zmianami w sprawie emisji obligacji przez Powiat Gniexnieński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  
 17. uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVI/348/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21.06.2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21.06.2018 roku w sprawie: emisji obligacji przez  Powiat Gnieźnieński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ze zmianami 
 18. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr LV/347/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 06.06.2018 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ze zmianami.
 19. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LI/335/2018 Rady Powiatu gniexnieńskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: przystapienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Aktywizacja osób mlodych  pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (VI)"
 20. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/357/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20  sierpnia 2018 r. w sprawie: przystąpinia do realizacji projektu i jednoczesnie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Gnieżnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziała1.1.1 Wsparcie udzielone z europejskiego funduszu Społecznego, programu operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 - " Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)"
 21. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LI/366/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: przystapienia do realizacji projektu i jednocześnie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujacych pracy w powiecie gnieźnieńskim (VI)", współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowaa osób bezrobotnych i poszukujacych pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego 2014-2020.