Zadania

Do zakresu działania Centrum jako jednostki obsługującej w ramach wspólnej obsługi należy w szczególności:

 1. w zakresie obsługi finansowej:

 1. bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,

 2. opracowywanie projektów planu finansowego i jego zmian,

 3. prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

 4. bieżąca informacja o sytuacji finansowej,

 5. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,

 6. dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp.,

 7. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

 8. sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,

 9. sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS,

 10. udzielania pomocy kierownikom jednostek obsługiwanych w tworzeniu i zmianach planów finansowych,

 11. bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek obsługiwanych,

 12. wystawiania zaświadczeń dla pracowników jednostek obsługiwanych.

 1. w zakresie obsługi rachunkowej:

  1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  2. określenie zasad (polityki) rachunkowości oraz innych instrukcji i procedur,

  3. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

  4. prowadzenie ewidencji składników majątkowych,

  5. sprawozdawczość finansowa.

 1. w zakresie obsługi organizacyjnej:

  1. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu,

  2. prowadzenie dokumentacji i akt osobowych pracowników Centrum oraz kierowników jednostek obsługiwanych,

  3. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,

  4. realizowanie wspólnych zamówień publicznych na potrzeby jednostek obsługiwanych

  5. prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy jednostek obsługiwanych i Centrum

 1. w zakresie spraw oświatowych:

  1. określanie skutków finansowych arkuszy organizacyjnych,

  2. wsparcie podczas kontroli realizacji zadań oświatowych przez organy nadzoru – Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową, Urząd Kontroli Skarbowej,

  3. rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,

  4. naliczanie i rozliczanie oraz określanie stawek dotacji dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla niepublicznych placówek oświatowych,

  5. naliczanie i rozliczanie środków z doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  6. naliczanie i rozliczanie środków na fundusz zdrowotny nauczycieli,

  7. realizacja innych zadań finansowych wynikających z zakresu oświaty.