Regulamin przyznawania Godła Promocyjnego

Uchwała nr XXVII/219/ 2005
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 30 czerwca 2005 r.
 
w sprawie: ustanowienia "Godła Promocyjnego" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Ustanawia się "Godło Promocyjne" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nadawane za wyróżniającą działalność na polu szeroko rozumianej promocji oraz tradycji historycznej i gospodarczej Powiatu Gnieźnieńskiego.
§ 2
Graficzny wzór godła, zasady nadawania i wręczania, tryb przedstawiania wniosków o nadanie określa Regulamin "Godła Promocyjnego" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego stanowiący załącznik do uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jerzy Nadoliński


 
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXVII/219/ 2005
z dnia 30 czerwca 2005 r.
 
            Rada Powiatu Gnieźnieńskiego nie posiada do tej pory żadnej trwałej formy wyróżnienia dla osób i instytucji, które w znaczący sposób przyczyniają się do społecznej, kulturalnej i gospodarczej promocji powiatu.
            Brak publicznych trwałych form wyróżniania ludzi zaangażowanych w promocję powiatu, nie sprzyja tej promocji, dlatego ustanowienie "Godła Promocyjnego" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego jest w pełni uzasadnione.
 
 
           Załącznik do uchwały nr XVII/219/2005
           Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
           z dnia 30.06.2005 r.
 
  Regulamin
 
"Godła Promocyjnego" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
 
§ 1
"Godło Promocyjne" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, zwane dalej godłem, nadaje się osobom fizycznym, prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem swej działalności na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego, zwanym dalej "powiatem", wybitnie przyczyniły się do jego społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju.
 
§ 2
1.    Godło nadaje Rada Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały, opartej na pozytywnej opinii kapituły godła.
2.    Podmiotami upoważnionymi do występowania z wnioskiem o udzielenie godła są: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, zarząd Powiatu, Radni przewodniczący klubów radnych, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, zawodowe i samorządu gospodarczego.
3.    W szczególnych przypadkach godło może być nadane pośmiertnie.
 
§ 3
1.    Godło jest dwustronne, o średnicy 70 mm. Na awersie, centralnym elementem kompozycyjnym jest orzeł herbowy Powiatu Gnieźnieńskiego, wzdłuż krawędzi napis Rada Powiatu Gnieźnieńskiego. Na rewersie znajdują się: zarys granic Powiatu Gnieźnieńskiego, rok powstania powiatu oraz napis "Bene merentibus", wzdłuż krawędzi hasło promocyjne powiatu "dobre miejsce królewska tradycja". Godło wykonane jest z brązu w naturalnym kolorze.
2.    Graficzny wzór godła określa załącznik nr 1 do Regulaminu
 
§ 4
1.    Wnioski o nadanie godła rozpatruje kapituła "Godła Promocyjnego" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, zwana dalej "Kapitułą", która podejmuje decyzje o przedstawieniu wniosku Radzie Powiatu do zatwierdzenia.
2.    Wnioski o nadanie godła, które kapituła zaakceptowała, przedstawia się w formie projektu uchwały Radzie Powiatu do zatwierdzenia.
3.    W skład Kapituły wchodzą z urzędu:
a)    Przewodniczący Rady Powiatu,
b)    Starosta,
c)    Przewodniczący Klubów radnych,
d)    Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.
4.    Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Rady Powiatu. Sekretarzem - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
5.    Kapituła obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
6.    Kapituła na pierwszym posiedzeniu ustali własny regulamin działania.
7.    Decyzje zapadają zwykłą większością regulaminowego składu Kapituły.
8.    Obsługę kancelaryjną Kapituły zapewnia Biuro Rady w Starostwie Powiatowym.
 
§ 5
1.    Wniosek o nadanie godła osobie fizycznej powinien zawierać podstawowe dane personalne, szczegółowy przebieg pracy zawodowej i społecznej. Uzasadnienie powinno ukazywać nie tylko osiągnięcia zawodowe, ale również dokonania wykraczające poza zawodowe obowiązki, które przyniosły widoczne korzyści społeczeństwu.
2.    Wniosek o nadanie godła podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną powinien zawierać podstawowe dane identyfikacyjne, krótki opis dotychczasowej działalności oraz szczegółowy opis dokonań uzasadniających nadanie godła.
3.    Wnioski adresowane do Kapituły składa się w Biurze Rady
 
§ 6
1.    Osobami upoważnionymi do wręczania godła są:
a)    Przewodniczący Rady Powiatu,
b)    Starosta,
c)    Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
d)    Wicestarosta,
e)    Radni członkowie Zarządu Powiatu,
2.    Wręczania godła powinno być poprzedzone Formułą "w imieniu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego wręczam Pani/Panu "Godło Promocyjne" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego",
3.    Osoby wymienione w ust. 1 pkt. b, d, e muszą być członkami Rady Powiatu.
 
§ 7
1.    W przypadku zaginięcia godła może być wydany duplikat, po uiszczeniu kosztów wytworzenia godła. Wtórnik uchwały jest bezpłatny.
2.    Fakt wydania duplikatu odnotowuje się w aktach ewidencyjnych.
 
§ 8
1.    Szczegółową ewidencję wręczonych godeł oraz obsługę kancelaryjno-techniczną prowadzi Biuro Rady Starostwa Powiatowego.
2.    Koszty wykonania oraz wydatki związane z nadawaniem godła pokrywane są z budżetu Powiatu.